USESEP047 Ruština III

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Květoslava Krajčová
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předchozí výuku, jeho cílem je zvyšovat požadavky na rozsah, samostatnost, souvislost a plynulost řeči prostřednictvím nácviku ústního a písemného projevu. Zvýšená pozornost je rovněž věnována čtení a poslechu. Studenti si budou upevňovat znalosti pravopisu, tvarosloví a skladby prostřednictvím cvičení. Vyučovací metody: Dialog formou rozhovoru, metody práce s textem - čtení a poslech. Důraz je kladen na důkladné procvičování učiva s hlavním zaměřením na rozvíjení řečových dovedností. Výuka je založena na principech Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
 • Povahové vlastnosti člověka a jeho vzhled
  Denní režim
  Svátky a trávení volného času
  Budovy ve městě, orientace

  Kurz je určen pro mírně pokročilé.
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLOVÁ, V. Ruština nejen pro samouky. Praha, LEDA, 2007. info
  doporučená literatura
 • BALCAR , M. Ruská gramatika v kostce. Praha, 1999. info
 • ŠROUFKOVÁ, M., VENCLOVSKÁ, M., PLESKÝ, R. Česko-ruský a rusko-český slovník. Praha, 1998. ISBN 80-85927-41-1. info
 • FOZIKOŠ, A., REITEROVÁ T. Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, 1998. info
 • V. Čára a kol. Ruská mluvnice pro střední školy. SPN Praha, 1996. info
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě průběžných písemných testů a zápočtového testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.