UVSRPCP001 Filozofie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Sedláček (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Filozofie má za cíl seznámit studenty se specifiky filozofického tázání ve srovnání s jinými parciálními vědami, naznačit hlavní vývojové trendy a změny akcentu ve vývoji evropské filozofie a také poukázat na problematiku vztahu člověka a společnosti v moderní filosofii s ohledem na význam práce s občany, který bude dán odlišně v závislosti na širším filozofickém kontextu. Spolu s tímto je cílem předmětu vymezit a charakterizovat základní filozofické disciplíny, jejich základní problémy a také základní způsoby zodpovídání jim náležejících otázek v dějinně filozofickém horizontu. Posledním cílem předmětu je studenty seznámit s vývojem filozofie v aspektu problematiky člověka ve společnosti a s hlavními pojmy, s nimiž pracuje (společenská smlouva, stát, přirozené právo, legalita, legitimita, svoboda, instrumentalizace, odcizení, totalitarismus, spravedlnost, sociální spravedlnost apod.). Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá přehled o filozofii a filozofickém pohledu na svět, bude chápat její specifické místo v rámci věd. Student dále dokáže vymezit základní problémové okruhy filozofie a její základní disciplíny. Student získá přehled o vývoji významnějších sociálně-filozofických koncepcí. Bude seznámen s vazbami, které existují mezi moderními filozofickými koncepcemi společnosti a jejími zdroji. Na tomto základě bude schopen vyvodit důsledky jednotlivých základních filozofických koncepcí společnosti pro význam veřejné správy, což mu poskytne základní nástroje k tomu, aby promýšlel nejen cíle občanské společnosti, ale i cíle sociální strategie ve vztahu k vlastnímu životu. Odborné dovednosti: Student dokáže vymezit specifičnost filozofie i její disciplíny. Bude dále chápat historickou proměnlivost obsahu, zaměření a kladení základních otázek jednotlivých disciplín. Student bude schopen vysvětlit a popsat základní filozofické pojetí společnosti a problémové okruhy, které se s nimi pojí. Student bude rovněž chápat teoretickou a dobovou podmíněnost základních pojmů, jimiž o společenské situovanosti člověka uvažujeme. V tomto kontextu bude rozumět i místu veřejné správy, a to v teoretickém kontextu věd i v praktickém kontextu významu jednání. Kompetence: Student chápe pojem filozofie, rozumí základním filozofickým pojmům a jejich místu v jednotlivých filozofických disciplínách. Student po absolvování předmětu bude znát dějinně-filosofický vývoj společenské problematiky. Student rovněž bude schopen popsat místo a význam veřejné správy a v rámci sociálních věd.
Osnova
 • 1. Úvod do filozofie pojem filozofie, předmět filozofie;
  2. Filozofické disciplíny I základní problémy metafyziky a noetiky, základní otázky;
  3. Filozofické disciplíny II základní problémy filozofické antropologie a psychologie;
  4. Filozofické disciplíny III základní problémy etiky a politické filozofie;
  5. Novověká proměna místa člověka ve společnosti zrození státu;
  6. Základní společensko-filozofické koncepce 17. a 18. stol. I. mechanistická koncepce člověka a státu u Descarta a T. Hobbese, instrumentalizace státu, vztah státu a jedince, legalita u Hobbese a přirozené právo u J. Locka;
  7. Základní společensko-filozofické koncepce 17. a 18. stol. II B. Spinoza a J. J. Rousseau;
  8. Novověké završení u I. Kanta svoboda jako státotvorný princip, koncepce autonomní a heteronomní morálky, kategorický imperativ a jeho role v etice i politické filozofii;
  9. Vybrané filozofické školy 19. stol. a důsledky pro chápání člověka ve společnosti pozitivismus, utilitarismus, marxismus;
  10. Kritická teorie a J. Habermas kritika novověké racionality, z ní plynoucí dopady na jedince a možnosti pozitivního utváření společnosti;
  11. Liberální myšlení 20. stol. F. A. Hayek, J. Rawls, R. Nozick; britské a kontinentální motivy liberalismu 20. stol.;
  12. Komunitarismus A. MacIntyre, Ch. Taylor, M. Sandel; návrat k přirozenosti člověka a polemika s J. Rawlsem.
Literatura
  povinná literatura
 • KIS, J. (ed.). Současná politická filosofie. Praha: Oikoymenh, 1997. info
 • POPPER, K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha: OIKOYMENH, 1994. info
 • STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3. info
 • BALLESTREM, O. Politická filozofie 20. století. Praha: OIKOYMENH, 1993. info
 • BLECHA, I. Základní problémy filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-193-9. info
  doporučená literatura
 • HOLZHEY, H. - RŐD, W. Filosofie 19. a 20. stololetí II. Praha: Oikoymenh, 2006. info
 • RÖD, W. Novověká filosofie I: od Francise Bacona po Spinozu. Praha: Oikoymenh, 2006. info
 • RÖD, W. Novověká filosofie II: od Newtona po Rousseaua. Praha: Oikoymenh, 2004. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.