UVSRPCP018 Komunikace

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v teorii komunikace, zamýšlet se nad proměnnými, které komunikaci ovlivňují. Student by měl znát hlavní zásady teorie komunikace. Naučí se rozlišovat roviny komunikace, charakterizovat verbální a neverbální komunikaci, bude se věnovat pozornost problémům vznikajícím při komunikaci mezi příslušníky majoritní společnosti a menšinových skupin. Všechna témata budou zároveň v seminářích propojena praktickým nácvikem dovedností tak, aby student po absolvování předmětu dokázal vnímat komunikaci druhých lidí, byl schopen zpětnovazebné kontroly vlastní komunikace a ovládání řeči těla. Společné úsilí by mělo směřovat k účelnému využívání komunikativních dovedností s cílem zvládání zásad zdravé komunikace. V semináři je požadována aktivní účast při společných činnostech, předpokládá se využití videozáznamu při cvičeních a následný rozbor cvičných situací. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí definovat základní pojmy z teorie komunikace. Je schopen popsat a vysvětlit proces komunikace, včetně vlivů, které komunikaci podporují nebo ji brzdí. Orientuje se v základních modelech komunikace. Odborné dovednosti: Student je schopen správně komunikovat v souladu s aktuálním komunikačním kontextem. Zvládá techniku aktivního naslouchání. Umí si připravit projev a jeho prezentaci. Obecná způsobilost: Student zvládá zpětnovazebnou kontrolu vlastní komunikace a ovládání řeči těla. Je schopen předat potřebné informace v přiměřené srozumitelné formě adekvátně konkrétnímu klientovi. Student dokáže reflektovat proměnné komunikačního procesu a vhodně je obměňovat tak, aby komunikace odpovídala příjemci komunikace.
Osnova
 • 1. Základní pojmy - oblasti komunikace, modely komunikace, komunikační šumy. Komunikační kompetence.
  2. Modality komunikačního kontextu - fyzické, kulturní, psychologické.
  3. Způsoby komunikace. Obsahová, prožitková a vztahová rovina komunikace.
  4. Prostředky komunikace. Bariéry v komunikaci.
  5. Neverbální komunikace - mimika, haptika, proxemika, posturologie, kinezika.
  6. Neverbální komunikace - paralingvistika, komunikace prostřednictvím předmětů.
  7. Slovní komunikace - vnímání, naslouchání, verbální sdělení.
  8. Vedení porady.
  9. Příprava projevu a jeho prezentace.
  10. Komunikační modely - teorie her, systémový přístup, neurolingvistické programování, asertivita, komunikační typy podle V. Satirové, transakční analýza - E. Berne.
  11. Základní pravidla zdravé komunikace. Funkční a nefunkční komunikace, komunikační zlozvyky. Komunikace s příslušníky menšin.
  12. Poruchy v interpersonální komunikaci. Komunikace prostřednictvím internetu.
  13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Komunikace. Opava, 2008. ISBN 978-80-85819-68-7. info
 • TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-429-X. info
 • DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Prha: Portál, 2000. info
  doporučená literatura
 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada, 2012. info
 • ROSENBERG, MARSHALL, B. Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2012. info
 • KINDEL-BEILFUSS, CARMEN. Umění ptát se. Praha: Portál, 2012. info
 • MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka. Praha: Portál, 2011. info
 • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6. info
 • SPERANDIO, S. Účinná komunikace v zaměstnání. Praha: Portál, 2008. info
 • ŠULEŘ, O. Jak vést a řídit porady. Praha: Computer Press, 2001. info
 • KNAPP, M. L., VANGELISTI, J. Interpersonal Communication and Human Relationship. Boston: Allyn§Bacon, 2000. info
 • WATZLAWICK, P. aj. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. info
 • KHELEROVÁ, H. Komunikační dovednosti managera. Praha: Grada, 1995. info
Informace učitele
Požadavky ke zkoušce: aktivní účast na cvičeních, průběžné úkoly dle pokynů vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.