UVSRPCP032 Integrační procesy v Evropě

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Silvia Ručinská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Cílem kurzu je charakteristika integračních procesů se zvláštním zřetelem na rozvoj evropské integrace, s důrazem na Evropskou unii. Důležitým úkolem je postihnout politické, hospodářské a sociální změny v Evropě po 2. Světové válce, které vyústily mj. i v dnešní podobu EU- jako jednoho z největších evropských integračních seskupení, seznámit s teoretickými přístupy k integračním tendencím a integračními teoriemi, s klady a zápory (výhodami i nevýhodami) ekonomické integrace, s integračními procesy v období mezi dvěma válkami, s obnovou válkou zničené Evropy (Marshallův plán, NATO, RVHP, Varšavská smlouva atd.) Cílem kurzu je také uvést příklady fungujících integračních seskupení ve světě, v Evropě (ekonomické, vojenské), zachytit genezi Evropských společenství (1950 Montánní unie, 1957 Euratom, EHS atd.), podat charakteristiku institucí ES/EU a zachytit integrační tendence v Evropě po rozpadu socialistického bloku, rozpadu RVHP, formování Visegrádské skupiny, vznik CEFTA, seznámit s Asociačními dohodami, Kodaňskými kritérii, sledovat proces přípravné fáze ČR a některé z kandidátských zemí na vstup do EU, včetně situace po vstupu. Na kurz navazuje v následujícím semestru kurz Evropská unie. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá znalosti o snahách integrovat Evropu již v minulosti, dále znalosti z historie a formování integračních uskupení po 2. světové válce v Evropě i mimo, až do současnosti, včetně teoretického vybavení. Odborné dovednosti: Student je schopen orientovat se v problematice integrace Evropy po druhé světové válce. Obecná způsobilost: Student svými teoretickými znalostmi splňuje předpoklady pracovníka na úrovni středního managementu a možnosti pokračování na vyšší úrovni studia. Kompetence: Ovládá problematiku hospodářských a politických změn Evropy, je schopen kvalifikovaného výkladu dané problematiky.
Osnova
 • 1. Vstup - úvod do problematiky integrace, základní pojmy, formy integrace
  2. Stupně ekonomické integrace, příklady, teoretické přístupy k integraci
  3. Geneze evropské integrace - historie evropské integrace, její kořeny, integrace ve 20. století
  4. Proces rozšiřování EU (1973, 1981, 1986), Akt o jednotné Evropě
  5. Akt o jednotné Evropě, Jednotný vnitřní trh, 4 svobody
  6. Na cestě k Evropské unii - Maastrichtská smlouva, rozšíření EU 1995, Amsterodamská smlouva, Nice, Kodaň
  7. Právní základy ES/ EU - právní systém, orgány a instituce EU
  8. Orgány a instituce EU - rozhodovací instituce, poradní orgány
  9. Západní Evropa - Marshallův plán - Program evropské obnovy a integrace, východní Evropa- RVHP atd.
  10. Integrace Evropy po roce 1989, CEFTA - Středoevropská dohoda o volném obchodu, CEI.
  11. Visegrád - Visegrádská 3,4, její vývoj a vize
  12. Další integrační uskupení v Evropě, integrační procesy mimo Evropu.
  13. Shrnutí probraných témat, aktuální stav integračních procesů v Evropě.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Hospodářský vývoj evropských regionů (Evropská unie II.). Opava: SU, 2012. info
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Integrační procesy v Evropě. (Evropská unie I). Opava Slezská univerzita, 2011. URL info
 • HOŘČIČKA, V., KOVÁŘ, M. Dějiny evropské integrace II. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-741-0. info
 • HOŘČIČKA, V., KOVÁŘ, M. Dějiny evropské integrace I. Praha: TRITON, 2005. ISBN 80-7254-731-3. info
 • HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. Praha, 2000. ISBN 80-85864-88-6. info
  doporučená literatura
 • RUMPEL, P. a kol. Geografické aspekty evropské integrace. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2007. ISBN 978-80-7368-264-4. info
 • LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5. info
 • KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister&Principa., 2006. ISBN 80-7364-022-8. info
 • JANÍČEK, L., DRDLA, M., RAIS, K. Evropská unie - instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Praha, 2002. ISBN 80-7226-819-8. info
Informace učitele
Doporučená účast na přednáškách, studium odborné literatury dle metodického materiálu
Zkouška - písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.