UVSRPCP067 Neziskové organizace

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Žáčková, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Žáčková, PhD.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro základní orientaci studentů v neziskovém sektoru. Cílem předmětu je ukázat studentům zásady utváření a fungování občanské společnosti na základě sdružování v neziskových organizacích. Studenti budou seznámeni jak se základními obecnými charakteristikami neziskového sektoru, tak s historií a současnými právními základy, hospodářskými podmínkami a společenskopolitickými souvislostmi fungování nevládních neziskových organizací v ČR. Vedle teoretického zvládnutí problematiky a seznámení s aktuálními údaji o neziskovém sektoru v ČR se budou posluchači v rámci své seminární práce rovněž zabývat rozborem funkce, poslání a praktické náplně činnosti konkrétních nevládních neziskových organizací působících na lokální a regionální úrovni. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí definovat základní pojmy neziskového sektoru. Je schopen popsat a vysvětlit základy fungování tohoto sektoru, vyjmenovat jednotlivé typy nevládních neziskových organizací včetně jejich specifických rysů. Odborné dovednosti: Student je schopen efektivněji fungovat v neziskovém sektoru, je si vědom principů fungování neziskového sektoru a je schopen podat základní charakteristiku tohoto sektoru, a to na základě v semináři získaných znalostí z této oblasti. Obecná způsobilost: Student si je vědom perspektiv neziskového sektoru pro další rozvoj občanské společnosti a je schopen iniciovat založení nevládní neziskové organizace.
Osnova
 • 1. Neziskový sektor jako součást občanské společnosti
  2. Nevládní neziskové organizace - obecné vymezení
  3. Financování neziskových organizací a jejich postavení v ekonomice státu
  4. Lidské zdroje v neziskových organizacích, využívání dobrovolnické práce
  5. Specifika řízení neziskových organizací a jejich informační systémy
  6. Historické souvislosti vývoje neziskových organizací v českých zemích
  7. Specifické rysy českého neziskového sektoru po roce 1989
  8. Právní a společensko-politický rámec fungování českých NNO
  9. Hlavní typy NNO v ČR
  10. Financování a lidské zdroje českých NNO
  11. Nevládní neziskové organizace v regionálním rozvoji
  12. Perspektivy vývoje českého neziskového sektoru
  13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010. info
 • RAKUŠANOVÁ, P. - STAŠKOVÁ, B. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Professional publ., 2007. info
 • MARADA, R. Občanský sektor a organizační identita: Utváření občanských identit po roce 1989. In. Szaló, C. - Nosál, I. (eds.). Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: MU/Mezinárodní politologický ústav, 2003. info
 • FRIČ, P. - GOULLI,R. Neziskový sektor v České republice.Výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. info
  doporučená literatura
 • http://obcan.ecn.cz/. URL info
 • http://www.neziskovky.cz/. URL info
 • STACHOVÁ, J. Občanská společnost v regionech České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. info
 • KOL. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. info
Informace učitele
Přednes prezentace v hodině a vypracování seminární práce, která v první části mapuje a analyzuje neziskový sektor vybrané obce a ve druhé přináší podrobný profil vybrané NNO a rozbor její činnosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.