UVSRPCP078 Vybrané kapitoly z penologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Vybrané kapitoly z penologie je poskytnout základní informaci o tomto specifickém oboru především na pozadí aktuálního stavu českého vězeňského systému a jeho včleňování do evropského kontextu. Posluchači budou seznámeni s příslušnými právními úpravami, s organizační strukturou Vězeňské služby ČR, aktuálními problémy vězeňského personálu a dalšími aktuálními otázkami penitenciární teorie a praxe. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základních penologických poznatků. Vyzná se v legislativě upravující výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby a výkon zabezpečovací detence. Orientuje se rovněž v základních přístupech k řešení sociální integrace lidí po výkonu trestu odnětí svobody. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v praktických postupech práce s klienty vězeňských zařízení a v základních postupech užívaných praxí postpenitenciární sociální péče. Spolehlivě se vyzná v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Je tak po absolvování předmětu schopen propojit získané teoretické poznatky s potřebami oborové praxe. Obecná způsobilost: Student je schopen vnímat souvislost řešení úkolů v penitenciární praxi v podmínkách České republiky. Absolvování předmětu Vybrané kapitoly z penologie mu umožní snadnější adaptaci na práci sociálního pracovníka ve vězeňských zařízeních, která vyžaduje kromě obecné odbornosti i specifickou přípravu v resortním vzdělávacím institutu. Výuka předmětu bude akcentovat rozvoj kritického myšlení, kreativitu a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně.
Osnova
 • Přednášky
  1. Filozofie, cíle a účel trestání.
  2. Historické souvislosti udělování trestů.
  3. Právní úprava výkonu vazby.
  4. Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody.
  5. Právní úprava výkonu zabezpečovací detence.
  6. Negativní doprovodné jevy věznění.
  7. Problematika specializovaného výkonu trestu.
  8. Bezpečnostní problematika vězeňských systémů.
  9. Efektivita nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody.
  10. Organizační struktura českého vězeňství a personál věznic.
  11. Alternativní tresty a spolupráce Vězeňské služby s Probační a mediační službou ČR.
  12. Problematika reintegrace odsouzených osob do občanského života.
  13. Shrnutí
  Seminář
  Na témata přednášek navazují cvičení v semináři, ve kterých se rozvíjejí základní dovednosti důležité pro penitenciární praxi. Požadována je projevená schopnost srozumitelné prezentace mediálně zveřejněných trestních kauz, případně aktuálních témat českého vězeňství, vždy s odkazem na srovnání s teorií trestání a jiných oblastí penitenciární nauky dle odborné literatury. Vyžaduje se aktivní účast v seminářích, za kterou jsou považovány relevantní náměty na prezentace jiných studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, I. Vybrané kapitoly z penologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-574-1. info
 • SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie - 1. díl: Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec: TU v Liberci, 2007. ISBN 80-7372-203-6. info
 • SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie - 2. dlí: Teorie a praxe zacházení s vězněnými. Liberec: TU v Liberci, 2007. ISBN 80-7372-204-3. info
 • Evropská vězeňská pravidla, Příloha časopisu České vězeňství 1/2006. Praha, 2006. info
  doporučená literatura
 • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává Řád výkonu vazby. info
 • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody. info
 • Zákon č. 257/2000 Sb. (o Probační a mediační službě). info
 • Zákon č. 129/2008 Sb. (o výkonu zabezpečovací detence). info
 • Zákon č. 141/1961 Sb. (Trestní řád). info
 • Zákon č. 169/1999 Sb. (o výkonu trestu odnětí svobody). info
 • Zákon č. 293/1993 Sb. (o výkonu vazby). info
 • Zákon č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník). info
 • Zákon č. 555/1992 Sb. (o Vězeňské službě a justiční stráži). info
 • SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie - 3. díl: Negativní jevy ve vězení. Liberec: TU v Liberci, 2007. ISBN 80-7372-205-0. info
Informace učitele
Písemný test zaměřený na ověření teoretických znalostí. Aktivní účast v seminářích, prezentace zpracované seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.