PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michael Münster (přednášející)
Mgr. Danuta Duda, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 16:25–18:00 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPPEP/01: St 11:25–12:10 A501, D. Duda
PEMBPPEP/02: St 12:15–13:00 A501, D. Duda
PEMBPPEP/03: Út 8:05–8:50 A206, D. Duda
PEMBPPEP/04: Út 10:35–11:20 A206, D. Duda
PEMBPPEP/05: Út 11:25–12:10 A206, D. Duda
PEMBPPEP/06: Čt 13:55–14:40 A501, M. Münster
PEMBPPEP/07: Čt 14:45–15:30 A501, M. Münster
PEMBPPEP/08: Čt 15:35–16:20 B208, M. Münster
PEMBPPEP/09: Čt 8:05–8:50 A217, M. Münster
PEMBPPEP/10: Čt 8:55–9:40 A217, M. Münster
PEMBPPEP/11: Čt 18:05–18:50 VS, M. Münster
PEMBPPEP/12: Út 12:15–13:00 A211, D. Duda
PEMBPPEP/13: Po 25. 9. Po 13:05–13:50 D003, T. Gongol
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 525 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 447/525, pouze zareg.: 0/525
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základního přehledu o právních aspektech podnikání a schopnost jejich aplikace v konkrétních situacích v praxi. Student získá přehled o právním pořádku České republiky, jeho ústavních a veřejnoprávních aspektech a zejména také právní základ podnikatelských aktivit od založení společnosti, navazování obchodněprávních vztahů, řešení sporů až po zrušení své podnikatelské činnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- definovat základní právní instituty veřejného a soukromého práva
- popsat postup při zakládání a rušení obchodních korporací
- vybrat vhodnou formu svých podnikatelských aktivit
- určit základní náležitostí vybraných smluvních typů
- srovnat jednotlivé formy podnikatelských subjektů v jejich klíčových znacích;
- aplikovat právní ustanovení na konkrétní případové studie;
- vybrat vhodnou formu řešení sporů v podnikatelských vztazích
- vyhnout se nekalosoutěžním praktikám při realizaci vlastního podnikání;
- posoudit dopady svých aktivit v oblasti ochrany osobních údajů;
Osnova
 • 1. Právní pořádek České republiky
  Pojem práva, prameny práva, právní norma, právní vztahy, systém práva, ústavní pořádek.
  2. Veřejnoprávní aspekty podnikání
  Regulace podnikání v České republice, podmínky podnikatelské činnosti podle živnostenského zákona.
  3. Základní pojmy podnikání v soukromém právu
  Zásady soukromého práva, fyzické osoby, právnické osoby, právní jednání, podnikání, podnikatel, obchodní firma, sídlo, závod, prokura.
  4. Obchodní korporace
  Založení a vznik obchodní korporace, zrušení a zánik obchodní korporace, druhy obchodních korporací.
  5. Závazkové právo
  Smluvní závazkové právo (obecná ustanovení smluvního práva, vznik, změna, zajištění a zánik závazků, typické smlouvy používané v obchodě (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu)), ochrana spotřebitele (spotřebitel, spotřebitelské smlouvy, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)), závazky z deliktů (odpovědnost za škodu).
  6. Zneužití a omezení soutěže
  Nekalá soutěž, ochrana hospodářské soutěže.
  7. Řešení sporů
  Soudní řízení, rozhodčí řízení, výkon rozhodnutí (exekuce), insolvence.
  8. Další vybrané právní instituty
  Ochrana osobních údajů, zadávání veřejných zakázek, trestní odpovědnost právnických osob.
Literatura
  povinná literatura
 • RICHTER, J., DUDA, D., MÜNSTER, M., ČERNÝ, M., a T. GONGOL, 2018. Právo v ekonomické praxi. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-326-0
  doporučená literatura
 • GONGOL, T. a M. MÜNSTER. Obchodní právo. Po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-997-8. info
 • GONGOL, T. Řešení sporů z obchodních vztahů. SU OPF Karviná, 2010. info
Výukové metody
teoretická příprava na přednáškách, řešení případových studií na seminářích
Metody hodnocení
psaná forma průběžného testu z teorie (40%), písemná zkouška - první část tvoří teorie, druhou část řešení případové studie (60%)
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min 60 % účast), průběžný test.
Hodnocení: průběžný test (40 %), písemná zkouška (60 %).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPPEP