PEMNKMFS Marketing finančních služeb

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 23. 2. 9:45–11:20 B206, Pá 15. 3. 9:45–11:20 B206, Pá 12. 4. 9:45–11:20 B206
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úloha marketingu ve finančních službách Definování finančního marketingu a trhu. Marketing služeb, vlastnosti a klasifikace služeb. Marketingový mix ve službách - 7P. Subjekty na finančním trhu. Současné trendy ve finančních službách z pohledu zákazníka a z pohledu finančních institucí. Vliv robotizace a automatizace na finanční služby. Finanční gramotnost. Finanční arbitr. Segmentace finančního trhu. Strategie zacílení. Positioning a repositioning. Chování zákazníků - hierarchie finančních potřeb, rozhodovací proces nákupu finanční služby, typy finanční klientely – affluentní klient, specifika privátního bankovnictví. 2. Finanční služba Klasifikace a prvky finanční služby. Základní a doplňkový finanční produkt. Emoční přidaná hodnota. Produktový mix finanční instituce. Nástroje produktové politiky. Životní cyklus finančních produktů. Vývoj a cíle nových produktů na finančním trhu. Marketing platebních karet – základní pojmy, druhy platebních karet. Bezkontaktní platby. Marketingové programy. Nové trendy a technologie v oblasti platebních karet (biometrické identifikační metody). 3. Cenová a distribuční politika v oblasti finančních služeb. Význam materiálního prostředí. Definování, druhy cen. Cenové cíle. Metody a faktory tvorby ceny. Cenová strategie a taktika. Cenová elasticita. Package ve finančních službách. Ochrana zájmů klientů v cenové politice finančních institucí. Kodex mobility klientů. Faktory ovlivňující volbu distribuční strategie, typy distribučních strategií a kanálů. Typy poboček. Nové distribuční trendy - technologická distribuce, netradiční pobočky, franchising. Materiální prostředí finanční instituce, prostorové a emocionální efekty různých stimulů, senzorický marketing, merchandising. 4. Marketingová komunikace finančních služeb v on-line a off-line prostředí Cíle marketingové komunikace, komunikační proces. Základní terminologie v oblasti marketingové komunikace. Legislativní omezení prezentace finančních produktů. Marketingový komunikační mix finanční instituce v pojetí off-line a on-line. Emoce a doporučovatelé ve finanční reklamě. Podniková identita a image finanční instituce. Nové trendy v oblasti marketingové komunikace a jejich aplikace ve finanční sféře. 5. Lidé a procesy ve finančních službách. Interní marketing finanční instituce a jeho cíle, zvyšování kvality zaměstnanců, kontrolní a motivační systémy. Kategorizace zaměstnanců finanční instituce. Úkoly, aktivity, schopnosti a vlastnosti prodejců v marketingovém procesu. Psychologie osobního prodeje, význam neverbální komunikace. Dlouhodobé budování vztahů se zákazníky – Churn management, retenční kampaně, typy zákaznické loajality. Definování a kategorizace procesů. Zapojení klienta do procesů, vyřizování stížností, řízení spotřebitelské poptávky. Typy kontaktů se zákazníkem. Reengineering. 6. Specifika marketingového výzkumu ve finančních službách Základní pojmy a metody. Trendy v marketingovém výzkumu uplatnitelné v oblasti finančních služeb. Vybrané metody kvalitativního výzkumu. Mystery shopping v oblasti finančních služeb. Výzkum zákaznické zkušenosti ve finančních službách – NPS (Net Promoter Score).
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketing finančních služeb: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 266 s. ISBN 978-80-7510-447-2. 2021. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5037-8. 2014. info
  doporučená literatura
 • EHRLICH, E. and D.FANELLI. The Financial Services Marketing: Tactics and Techniques that Produce Results. New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-06571-6. 2012. info
 • ENNEW, CH. and N. WAITE. Financial Services Marketing: An International Guide to Principles and Practice. 2nd ed. Oxon: Routledge. ISBN 978-0-415-52168-0. 2013. info
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. 2013. info
 • KOTLER, P., KELLER, L., K. Marketing management. Praha. ISBN 978-80-247-4150-5. 2014. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4670-8. 2013. info
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0206-8. 2017. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3528-3. 2011. info
Metody hodnocení
povinná aktivní účast na seminářích minimálně 50 %, seminární práce a její prezentace (40 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení), min. potřebný počet bodů pro absolvování předmětu 60 % z celkového počtu bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/PEMNKMFS