PEMNKMAF Marketing finančních služeb

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 3. 3. 12:15–13:50 A211, Pá 24. 3. 12:15–13:50 A211, Pá 21. 4. 12:15–13:50 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 51 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/51, pouze zareg.: 4/51
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se specifickými problémy marketingu služeb finančního sektoru. Předmět upřesňuje specifika finanční služby a marketingového mixu ve finančních službách-7P. Pozornost je také věnována chování zákazníků, segmentaci finančního trhu, marketingovému výzkumu a problematice budování dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky - CRM.
Osnova
 • 1.Úloha marketingu ve finančních službách
  Definování finančního marketingu a trhu. Marketing služeb, vlastnosti a klasifikace služeb. Marketingový mix ve službách - 7P. Subjekty na finančním trhu. Současné trendy ve finančních službách z pohledu zákazníka a z pohledu finančních institucí. Vliv robotizace a automatizace na finanční služby. Finanční gramotnost. Finanční arbitr. Segmentace finančního trhu. Strategie zacílení. Positioning a repositioning. Chování zákazníků - hierarchie finančních potřeb, rozhodovací proces nákupu finanční služby, typy finanční klientely – affluentní klient, specifika privátního bankovnictví.
  2.Finanční služba
  Klasifikace a prvky finanční služby. Základní a doplňkový finanční produkt. Emoční přidaná hodnota. Produktový mix finanční instituce. Nástroje produktové politiky. Životní cyklus finančních produktů. Vývoj a cíle nových produktů na finančním trhu. Marketing platebních karet – základní pojmy, druhy platebních karet. Bezkontaktní platby. Marketingové programy. Nové trendy a technologie v oblasti platebních karet (biometrické identifikační metody).
  3.Cenová a distribuční politika v oblasti finančních služeb.
  Význam materiálního prostředí. Definování, druhy cen. Cenové cíle. Metody a faktory tvorby ceny. Cenová strategie a taktika. Cenová elasticita. Package ve finančních službách. Ochrana zájmů klientů v cenové politice finančních institucí. Kodex mobility klientů. Faktory ovlivňující volbu distribuční strategie, typy distribučních strategií a kanálů. Typy poboček. Nové distribuční trendy - technologická distribuce, netradiční pobočky, franchising. Materiální prostředí finanční instituce, prostorové a emocionální efekty různých stimulů, senzorický marketing, merchandising.
  4.Marketingová komunikace finančních služeb v on-line a off-line prostředí
  Cíle marketingové komunikace, komunikační proces. Základní terminologie v oblasti marketingové komunikace. Legislativní omezení prezentace finančních produktů. Marketingový komunikační mix finanční instituce v pojetí off-line a on-line. Emoce a doporučovatelé ve finanční reklamě. Podniková identita a image finanční instituce. Nové trendy v oblasti marketingové komunikace a jejich aplikace ve finanční sféře.
  5.Lidé a procesy ve finančních službách
  Interní marketing finanční instituce a jeho cíle, zvyšování kvality zaměstnanců, kontrolní a motivační systémy. Kategorizace zaměstnanců finanční instituce. Úkoly, aktivity, schopnosti a vlastnosti prodejců v marketingovém procesu. Psychologie osobního prodeje, význam neverbální komunikace. Dlouhodobé budování vztahů se zákazníky – Churn management, retenční kampaně, typy zákaznické loajality. Definování a kategorizace procesů. Zapojení klienta do procesů, vyřizování stížností, řízení spotřebitelské poptávky. Typy kontaktů se zákazníkem. Reengineering.
  6.Specifika marketingového výzkumu ve finančních službách
  Základní pojmy a metody. Trendy v marketingovém výzkumu uplatnitelné v oblasti finančních služeb. Vybrané metody kvalitativního výzkumu. Mystery shopping v oblasti finančních služeb. Výzkum zákaznické zkušenosti ve finančních službách – NPS (Net Promoter Score).
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketing finančních služeb: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 266 s. ISBN 978-80-7510-447-2. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5037-8. info
 • ZAPLETALOVÁ, Š., BRACINÍKOVÁ, V. a MATUŠÍNSKÁ, K., 2019. Marketing služeb. Karviná: SU OPF.
  doporučená literatura
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0787-2. info
 • KARLÍČEK, M a KOL. Základy marketingu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5. info
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. info
 • KOTLER, P. and K. L. KELLER. Marketing Management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-2474150-5. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • VYSEKALOVÁ, J a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3. info
Metody hodnocení
Hodnotící metody: průběžné cvičné testy, samostatný úkol (40 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/PEMNKMAF