PEMNKOOR Obchodní organizace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
So 4. 3. 9:45–11:20 AULA, So 25. 3. 9:45–11:20 AULA, So 22. 4. 9:45–11:20 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/55, pouze zareg.: 3/55
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky obchodních organizací s důrazem na problematiku retailingu, kterému je ve vyspělých zemích věnována značná pozornost pro jeho význam nejen v oblasti vytváření pracovních míst, podílu na HDP, ale především v uspokojování potřeb zákazníků - spotřebitelů jako hlavního kritéria úspěšnosti každé obchodní firmy. Předmět je zaměřen zejména na hlavní rozvojovou složku, což jsou velké a střední firmy, může však posloužit i malým podnikatelům, kteří chtějí uspět na trhu a uplatnit se zde po boku velkých firem či různých obchodních sdružení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - charakterizovat vývojové trendy obchodu a maloobchodu a aplikovat je na prostředí České republiky, Evropy i světa, - identifikovat používané strategie v obchodě včetně marketingových přístupů, vysvětlit jejich význam a praktickou aplikaci s ohledem na tržní prostředí, - pochopit principy lokalizace prodejen a metodické přístupy k vymezení zájmové oblasti prodejen a odhadu kupního potenciálu, což je východiskem pro plánování prodeje, - vysvětlit zásady modelování organizačních struktur v obchodě a formy koncentrace a kooperace v obchodě z hlediska budování postavení firem na trhu, - vyhodnotit problémy řízení lidských zdrojů v obchodě a maloobchodě a vybrat vhodnou motivaci pracovníků s ohledem na podporu prodeje, - analyzovat vhodné metody operativního managementu se záměrem zajištění plynulého obchodního provozu.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Vývojové trendy v obchodě
  2. Obchod ve světě, v Evropě a v ČR
  3. Řízení obchodních organizací a strategie
  4. Marketing obchodních organizací a jeho cíle
  5. Územní a tržní analýza
  6. Organizování a modelování organizačních struktur v obchodě
  7. Formy kooperace a koncentrace v obchodě
  8. Řízení lidských zdrojů v obchodě
  9. Mzdové systémy v obchodě a pracovní motivace
  10.Pracovní procesy v obchodním provozu
  11.Organizace práce v obchodním provozu
  12.Bezpečnostní management
Literatura
  povinná literatura
 • STARZYCZNÁ, Halina a Radka BAUEROVÁ. Obchodní organizace: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. ISBN 978-80-7510-448-9. info
 • STARZYCZNÁ, H. Obchodní organizace. Karviná: Su OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-043-6. info
 • ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4. info
  doporučená literatura
 • STARZYCZNÁ, H. Transformace maloobchodu v České a Slovenské republice v letech 1993-2003 v jejích historických souvislostech. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-666-3. info
 • CIMLER, P., D. ZADRAŽILOVÁ a kol. Retail Management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. info
 • RUSELL- JONES, N. Customer Relationship management. London: Financial World Publishing, 2002. ISBN 0-85297-609-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Průběžný test (20 bodů) Písemná zkouška (80 bodů)
Informace učitele
Vypracování průběžného testu.
Průběžný test musí být napsán před vlastní zkouškou. Možnosti e-konzultací s vyučujícím i osobních konzultací. Zkouška probíhá formou písemného testu, který slouží k ověření znalostí studentů z celého rozsahu předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/PEMNKOOR