PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2015
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (cvičící)
Ing. Radim Řihák (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s významem řízení lidských zdrojů a jejich úlohou v podniku. Poukázat na novou roli personálního managementu ve světě a v ČR. Položit důraz na systémový výklad a procvičení základního programu personálního managementu v našich podnicích a organizacích. Dosáhnout zvládnutí základních metod a postupů uplatňovaných v personálním řízení v podnicích a institucích s důrazem na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnance a zaměstnavatele.
Osnova
 • 1. Úvod do studia řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku
  2. Podniková kultura a organizační struktury v systému řízení lidských zdrojů
  3. Analýza pracovních míst
  4. Personální plánování
  5. Získávání pracovníků
  6. Výběr pracovníků
  7. Přijímání, orientace, rozmisťování a uvolňování
  8. Hodnocení pracovníků
  9. Podnikové vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů
  10. Odměňování pracovníků
  11. Pracovní vztahy v podniku a role odborů v jejich ovlivňování
  12. Péče o pracovníky a bezpečnost práce a ochrana zdraví
  13. Personální informační systém a ochrana osobních dat
  ad 1) Pojetí a význam řízení lidských zdrojů. Úkoly řízení lidských zdrojů. Personální politika a personální strategie. Strategické řízení lidských zdrojů. Úloha a význam řízení lidských zdrojů v podniku.
  ad 2) Vztah podnikové filozofie a podnikové kultury. Úrovně podnikové kultury. Podniková kultura a subkultury. Silná a slabá podniková kultura jako výsledek vztahu management - zaměstnanci. Typy organizačních struktur. Lidé v organizační struktuře.
  ad 3) Definice pracovního místa, úkoly a terminologie analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Zdroje informací a metody zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy.
  ad 4) Účel a hlavní úkoly personálního plánování a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Odhad potřeby lidských zdrojů. Plánování dílčích personálních činností. Subjekty plánování lidských zdrojů a jejich úkoly. Časová dimenze personálního plánování.
  ad 5) Charakteristika a úkoly získávání pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků. Proces získávání pracovníků a jeho kroky. Nástroje a metody získávání pracovníků a jejich stabilizace v podniku. Vztah získávání pracovníků k jiným personálním procesům.
  ad 6) Úkoly výběru pracovníků. Metody posuzování uchazečů. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů uplatňovaných k predikci úspěšného pracovního výkonu. Fáze výběru pracovníků. Zásady a metody výběru pracovníků. Vztah výběru k přijímání pracovníků.
  ad 7) Formální náležitosti přijímání pracovníků. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Obsah oblastí orientace a časový plán. Rozmisťování pracovníků a staffing. Formy rozmisťování pracovníků. Snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement a možnosti jeho využití.
  ad 8) Význam a cíle hodnocení pracovníků. Předmět a kritéria hodnocení. Proces hodnocení pracovníků. Subjekty hodnocení. Metody hodnocení pracovníků. Formy sdělování výsledků hodnocení pracovníkům. Problémy a chyby při hodnocení pracovníků.
  ad 9) Místo a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů. Systém podnikového vzdělávání pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování podnikového vzdělávání. Metody vzdělávání a možnosti jejich aplikace. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. Rozvoj manažerů - možnosti a omezení. Kariérové plány.
  ad 10) Význam a úkoly odměňování. Základní otázky systému odměňování. Strategie a politika odměňování. Neanalytické a analytické metody hodnocení práce. Tržní oceňování práce. Mzdový systém podniku. Mzdotvorné faktory. Struktura mzdového systému. Nové tendence v odměňování. Pracovněprávní aspekty odměňování.
  ad 11) Význam pracovních vztahů v podniku. Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů. Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, nadřízený - podřízený, participující pracovníci. Konflikty v pracovních skupinác
Literatura
  povinná literatura
 • ORSZULIK, I. Vyjednávání. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-015-3. info
 • ARMSTRONG, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London, 2009. ISBN 978-0-7494-5242-1. info
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů - nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
  doporučená literatura
 • Personál, Personální a mzdový poradce podnikatele, Moderní řízení, příloha Hospodářksých novin Kariéra, Sociální politika. info
 • SNELL, S. A., BOHLANDER, G. W. Managing Human Resources. Mason, 2012. ISBN 978-1-111-53282-6. info
 • TURECKIOVÁ, M. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-80-8. info
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
 • HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1458-2. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
 • VETRÁKOVÁ, M. Ĺudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 2006. ISBN 80-8083-193-9. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • WALKER, A. J. Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 256 s., 2003. ISBN 80-247-0449-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je prezentace seminární práce a minimálně 70 % aktivní účast na seminářích.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.