PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–12:10 MS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPRLZ/01: St 13:55–14:40 A206, L. Meixnerová
PEMNPRLZ/03: St 15:35–16:20 A206, L. Meixnerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/90, pouze zareg.: 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s významem řízení lidských zdrojů a jejich úlohou v podniku. Poukázat na novou roli personálního managementu ve světě a v ČR. Položit důraz na systémový výklad a procvičení základního programu personálního managementu v našich podnicích a organizacích. Dosáhnout zvládnutí základních metod a postupů uplatňovaných v personálním řízení v podnicích a institucích s důrazem na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnance a zaměstnavatele.
Osnova
 • 1. Úvod do studia řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku
  2. Podniková kultura a organizační struktury v systému řízení lidských zdrojů
  3. Analýza pracovních míst
  4. Personální plánování
  5. Získávání pracovníků
  6. Výběr pracovníků
  7. Přijímání, orientace, rozmisťování a uvolňování
  8. Hodnocení pracovníků
  9. Podnikové vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů
  10. Odměňování pracovníků
  11. Pracovní vztahy v podniku a role odborů v jejich ovlivňování
  12. Péče o pracovníky a bezpečnost práce a ochrana zdraví
  13. Personální informační systém a ochrana osobních dat
  ad 1) Pojetí a význam řízení lidských zdrojů. Úkoly řízení lidských zdrojů. Personální politika a personální strategie. Strategické řízení lidských zdrojů. Úloha a význam řízení lidských zdrojů v podniku.
  ad 2) Vztah podnikové filozofie a podnikové kultury. Úrovně podnikové kultury. Podniková kultura a subkultury. Silná a slabá podniková kultura jako výsledek vztahu management - zaměstnanci. Typy organizačních struktur. Lidé v organizační struktuře.
  ad 3) Definice pracovního místa, úkoly a terminologie analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Zdroje informací a metody zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy.
  ad 4) Účel a hlavní úkoly personálního plánování a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Odhad potřeby lidských zdrojů. Plánování dílčích personálních činností. Subjekty plánování lidských zdrojů a jejich úkoly. Časová dimenze personálního plánování.
  ad 5) Charakteristika a úkoly získávání pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků. Proces získávání pracovníků a jeho kroky. Nástroje a metody získávání pracovníků a jejich stabilizace v podniku. Vztah získávání pracovníků k jiným personálním procesům.
  ad 6) Úkoly výběru pracovníků. Metody posuzování uchazečů. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů uplatňovaných k predikci úspěšného pracovního výkonu. Fáze výběru pracovníků. Zásady a metody výběru pracovníků. Vztah výběru k přijímání pracovníků.
  ad 7) Formální náležitosti přijímání pracovníků. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Obsah oblastí orientace a časový plán. Rozmisťování pracovníků a staffing. Formy rozmisťování pracovníků. Snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement a možnosti jeho využití.
  ad 8) Význam a cíle hodnocení pracovníků. Předmět a kritéria hodnocení. Proces hodnocení pracovníků. Subjekty hodnocení. Metody hodnocení pracovníků. Formy sdělování výsledků hodnocení pracovníkům. Problémy a chyby při hodnocení pracovníků.
  ad 9) Místo a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů. Systém podnikového vzdělávání pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování podnikového vzdělávání. Metody vzdělávání a možnosti jejich aplikace. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. Rozvoj manažerů - možnosti a omezení. Kariérové plány.
  ad 10) Význam a úkoly odměňování. Základní otázky systému odměňování. Strategie a politika odměňování. Neanalytické a analytické metody hodnocení práce. Tržní oceňování práce. Mzdový systém podniku. Mzdotvorné faktory. Struktura mzdového systému. Nové tendence v odměňování. Pracovněprávní aspekty odměňování.
  ad 11) Význam pracovních vztahů v podniku. Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů. Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, nadřízený - podřízený
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2015. ISBN 9788072612888. info
 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024752587. info
 • MALÁTEK, V. Řízení lidských zdrojů. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 9788075100504. info
 • ARMSTRONG, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London, 2009. ISBN 978-0-7494-5242-1. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů - nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
  doporučená literatura
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5. info
 • TURECKIOVÁ, M. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-80-8. info
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
 • VETRÁKOVÁ, M. Ĺudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 2006. ISBN 80-8083-193-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Demonstrace dovedností.
Seminární výuka.
Přednáška: online nebo prezenčně, dle covidové situace.
Online přednáška v MS Teams, kód: jpb0m26 .
Samostudium studentů.
Metody hodnocení
2 písemné testy.
Případová studie.
Zkouška.
Informace učitele
Studentům prezenčního studia se doporučuje navštěvovat semináře. Na semináři budou diskutována odborná témata dle příslušného tématu semináře. Mohou být diskutovány a konzultovány odborné problémy dle aktuálních potřeb a řešení případových studií.
Studenti prezenčního studia vypracují případovou studii a zúčastní se dvou průběžných testů v semináři.
Hodnocení semináře:
za zpracování a odevzdání případové studie bude studentům uděleno maximálně 20 bodů. Za každý písemný test bude uděleno maximálně 10 bodů. Maximální počet bodů za seminární formu výuky je 40 bodů.
Hodnocení závěrečného zkušebního testu:
zkouškový test je písemný.
Celkově za závěrečný zkušební test lze získat až 60 bodů.
CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘEDMĚTU:
Studenti budou hodnoceni podle níže uvedené stupnice (za body získané v semináři a ze závěrečného zkušebního testu). Minimum pro absolvování předmětu je 60 bodů, maximálně lze získat za absolvování předmětu 100 bodů.
STUPNICE HODNOCENÍ PŘEDMĚTU:
A 100-94 bodů
B 93-86 bodů
C 85-78 bodů
D 77-70 bodů
E 69-60 bodů
F 59 bodů a méně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.