PEMBPPOE Podniková ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Přehled základních pojmů; význam a využití elementárních veličin a ukazatelů z předmětu "Nauka o podniku"
  2. Nákladová funkce v ekonomické praxi (rozšíření a prohloubení vědomostí)
  3.Využití diagramu bodu zvratu v ekonomické praxi. Rentabilita výnosů, rentabilita nákladů, nákladovost
  4. Optimalizace kapitálové struktury. Finanční páka. Charakteristika ukazatelů EVA a MVA
  5. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku - definice, význam, využití
  6. Cenotvorba. Cenová elasticita. Ekonomická podstata ceny výrobků a služeb
  7. Kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace) a kalkulace neúplných nákladů - srovnání a oblasti využití
  8. Zásobovací a skladovací činnost podniku. Věcné řízení oběžného majetku. Optimalizační modely v řízení zásob
  9. Financování podniku. Běžné (krátkodobé) financování. Řízení cash flow
  10. Význam finanční analýzy v podnikové ekonomice. Principy finanční analýzy
  11. Výrobní činnost podniku, plánování výrobního programu, využití lineárního programování ve výrobní činnosti
  12. Diagram bodu zvratu jako funkční závislost VH=f(T). Využití v ekonomické praxi obchodních organizací
  13. Založení podniku; zakladatelský rozpočet, podnikatelský záměr
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • NELLIS, J. G., PARKER D. Principles of Business Economics. Pearson Education, 2006. ISBN 9780273693062. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. info
 • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-64-10. info
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha, 2010. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemný test
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Seminární práce, kombinovaná zkouška a průběžný test.
Závěrečnou ústní zkoušku mohou absolvovat pouze studenti, kteří uspěli při průběžném testu a hodnocení seminární práce je oceněno stupněm "vyhovuje".

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž69
Přednáška26
Seminář39
Zkouška40
Celkem174
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.