FIUNKMFM Mezinárodní finanční management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Mezinárodní finanční management prohlubuje a rozšiřuje znalosti posluchačů o finančním řízení podniku aktivně působícího v mezinárodním kontextu a na zahraničních trzích. Výklad je zaměřen především na pochopení klíčových aspektů řízení a financování mezinárodních korporací v rozdílných modelech corporate governance. Pozornost je zaměřena jak na možnosti získávání dlouhodobých zdrojů, tak na moderní metody krátkodobého financování využívaných korporacemi. Výklad zahrnuje i problematiku dividendové politiky v podmínkách mezinárodní korporace včetně problematiky repatriace zisků. V neposlední řadě je věnována pozornost investiční politice nadnárodní korporace, a to z pohledu přímých zahraničních investic, fúzí a akvizicí.
Osnova
 • 1. Vznik a vývoj korporací
  2. Přímé a portfoliové zahraniční investice
  3. Hodnocení dlouhodobých investic
  4. Modely ovládání korporací.
  5. Vymezení finančních systémů
  6. Multinacionální korporace a kapitálové trhy
  7. Kapitálový trh jako nástroj kontroly
  8. Multinacionální korporace a bankovní systém
  9. Multinacionální korporace a devizové trhy
  10. Kapitálová struktura multinacionální korporace
  11. Dividendová politika
  12. Dividendová politika v praxi
  13. Krátkodobé finanční zdroje
  1. Vznik a vývoj korporací
  Podstata, způsoby vzniku, výhody a nevýhody korporací, jejich význam ve světové i národních ekonomikách. Možnosti vzniku mezinárodního podnikání. Teorie zaměřené na mezinárodní podnikání. Hlavní důvody zahraniční expanze - příklady. Klasifikace základních typů multinacionálních korporací (MNC).
  2. Přímé a portfoliové zahraniční investice
  Rozhodovací proces při zahraničních investicích. Charakteristika přímých a portfoliových investic a klasifikace jednotlivých typů. Analýza nákladů a výnosů investice. Metody hodnocení rizika cílové země a způsoby zajištění proti riziku. Vliv institucionálních investorů na financování a řízení korporací, pojem globální investor.
  3. Hodnocení dlouhodobých investic
  Strategie korporace a motivy pro přímé zahraniční investice. Benefity mezinárodní diverzifikace. Finanční řízení z hlediska dceřiné versus mateřské společnosti.
  4. Modely ovládání korporací.
  Modely ovládání korporací, srovnání angloamerického a kontinentálně-evropského modelu, vymezení rozdílů při zabezpečování podnikové kontroly, uspořádání podle firemního práva - příklady.
  5. Vymezení finančních systémů
  Typy finančních systémů - financování směřující kontrole, financování volné - nesměřující ke kontrole. Bankovně a kapitálové orientovaný finanční systém. Vliv finančního systému na financování a řízení multinacionálních korporací. Typy zastupitelských konfliktů vznikající v jednotlivých systémech.
  6. Multinacionální korporace a kapitálové trhy
  Charakteristika mezinárodních kapitálových trhů a možností jejich využití pro vlastního získání kapitálu či cizích zdrojů. Výhody a nevýhody akciových a dluhopisových trhů.
  7. Kapitálový trh jako nástroj kontroly
  Definování převzetí, akvizice a fúze. Nepřátelské převzetí jako nástroj kontroly managementu kapitálovým trhem. Způsoby provedení nepřátelských převzetí, techniky jejich financování a způsoby obrany. Klady a zápory převzetí.
  8. Multinacionální korporace a bankovní systém
  Charakteristika vztahu mezi multinacionální korporací a bankovními institucemi. Právní restrikce bank při investování ve vybraných zemích.
  9. Multinacionální korporace a devizové trhy
  Podstata devizového trhu, charakteristika obchodování a klasifikace základních obchodních instrumentů. Důležitost devizového trhu pro multinacionální korporace a klíčové produkty určené pro zajištění, investice či spekulace (spotové operace, termínové kontrakty, swapy).
  10. Kapitálová struktura multinacionální korporace
  Dlouhodobé zdroje financování. Teorie kapitálové struktury a stanovení optimální kapitálové struktury. Specifika kapitálové struktury multinacionální korporace. Náklady vlastního kapitálu. Náklady cizího kapitálu. Vážené průměrné náklady kapitálu zahraniční investice. Alternativní náklady.
  11. Dividendová politika
  Dividendová politika jako kompromis mezi zadržením zisku a výplatou hotovosti. Repatriace zisku multinacionálních korporací. Teorie dividendové politiky, jejich geneze. Škola dividendové irelevance, šk
Literatura
  povinná literatura
 • MADURA, J. International Financial Management. Mason etc.: South-Western Publishing, 2011. ISBN 13978-0-538-48221. info
 • SHAPIRO, AC. Multinational Financial Management. Boston, etc: John Willey & Sons, 2010. ISBN 13978-0470-415016. info
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
 • POLEDNÁKOVÁ, A., BIKÁR, M., KMEŤKO, M. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1625-2. info
  doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. info
 • MINOW, N., MONKS, RAG. Corporate Governance. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2008. ISBN 978-1-4051-7106-9. info
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1. info
 • CRUM, R.L., BRIGHAM, E.F., HOUSTON, J.F. Fundamentals of International Finance. Mason, OH: South-Western, 2005. info
 • EMERY, D.R., FINNERTY, J.D., STOWE, J.D. Corporate Financial Management. Pearson Education, Inc., 2004. ISBN 0-13-083226-X. info
 • CORELIUS DA SILVA, L., GOERGEN, M., RENNEBOOG, L. Dividend Policy and Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-925930-5. info
 • CHOEL, SE., BRUCE, GR. International Financial Management. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004. ISBN 0-07-121456-9. info
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2.vyd. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-090-2. info
 • EITEMAN, D.K., STONEHIL, A.I., MOFFETT, M.H. Multinational Business Finance(9th ed.). Boston: Addison Wesley Longman, 2001. ISBN 0-201-63538-0. info
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-025-2. info
 • MONKS, RAG. The New Global Investors. Oxford: Capstone Publishing Limited, 2001. ISBN 1-84112-109-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce
Hodnotící metody: průběžný test (20 % hodnocení), seminární práce (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.