FIUBPDVP Daně v podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Daně a daňová soustava ČR
  Charakteristika veřejného rozpočtu, úvěrové a neúvěrové příjmy. Funkce a klasifikace daní. Vymezení daně a současná právní úprava v České republice.
  2. Systémy sociálního zabezpečení
  Důvody zařazení sociálního zabezpečení do daňových systémů států, výnos z těchto příspěvků. Systém zdravotního pojištění, jeho charakteristika a význam. Provázanost se zdaněním příjmů fyzických osob.
  3. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob
  Zahájení podnikání a registrace k odvodovým povinnostem. Poplatníci daně a metodika výpočtu daně z příjmů. Progresivní forma zdaněni versus lineární sazba daně, rovná daň. Příjmy z nájmů a ostatní příjmy. Charakteristika příjmů a praktická realizace.
  4. Konstrukční prvky daně z příjmů FO, základ a sazba daně
  Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani. Daňové zatížení podnikatelských subjektů.
  Zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje, pohledávky, rezervy. Odpisová politika státu. Příjmy z kapitálového majetku. Osvobození od daně z příjmů, daňová ztráta. Skutečně zdanitelné výdaje a zásady uplatňování výdajů procentem. Obchodní majetek firmy a formy jeho pořízení. Nájem dlouhodobého majetku z pohledu zdanění. Motorové vozidlo v podnikání. Silniční daň.
  5. Rodinné podnikání.
  Princip a způsoby rozdělování příjmů a výdajů z podnikání na spolupracující osoby. Rodinný závod. Varianty řešení a optimalizace daňového zatížení
  6. Závislá činnost
  Metodika výpočtu záloh, roční zúčtování záloh, daňové a pojistné režimy, explikace systému uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slev na dani. Cena práce. Minimální mzda. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  7. Daňové přiznání podnikatele
  Uzávěrkové operace a sestavení daňového přiznání podnikatele. Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění.
  8. Zdanění příjmů právnických osob
  Úprava základu daně a stanovení daně. Odčitatelné položky, dary a slevy na dani, jejich charakteristika, význam a praktické využití. Odlišná pravidla zdanění fyzických a právnických osob.
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠKOVÁ, Jana a Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Daně v podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR, cvičebnice 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-58-8. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  doporučená literatura
 • Webový portál Finanční správy ČRInformace. info
 • Zákon o daních z příjmů v aktuálním znění. info
 • JAMES, S. a CH. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. London: Fiscal publications, 2016. ISBN 978-1906201-32-6. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, absolvování průběžného testu a závěrečného testu.
Hodnotící metody: 10 % případová studie, průběžný test 30 %, závěrečný test 60 %, kombinovaná zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.