PEMNPMNM Strategický management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou strategického managementu definovaného jako řada rozhodnutí a aktivit, jejichž výsledkem je tvorba a aplikace strategických plánů podnikatelských společností, které umožní dosažení cílů těchto společností. Dále pak s funkcemi a chováním vrcholových řídících orgánů top managementu podnikatelských společností, kteří jsou ve sféře managementu tvorby a realizace strategických rozhodnutí.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Úvod do strategického managementu a úloha vrcholového (top) managementu
  2. Chápání strategického managementu jako procesu
  3. Program vývojových trendů světa - charakteristika, využitelnost, přesnost
  4. Rozvojová vize firmy, poslání firmy a stanovení cílů strategie
  5. Analýza vnějšího vzdáleného i blízkého prostředí ovlivňujícího strategii firmy
  6. Analýza vnitřního prostředí firmy vedoucí k určení síly a slabosti firmy
  7. Finanční analýza ve vazbě na strategii firmy, určení metod strategické kontroly a plánování investic
  8. Hodnocení nadnárodního prostředí jako prostoru globalizace ekonomiky
  9. Volba a typy strategií, funkční strategie, typologie strategických přístupů
  10. Riziko a podnikatelská krize v podmínkách tvorby strategie firmy
  11. Postup implementace strategie, případové studie
  12. Současné manažerské přístupy k řízení jako součást strategie firmy
  13. Strategie územního celku.
  1. Úvod do strategického managementu a úloha vrcholového (top) managementu
  Podstata a význam strategického managementu, jeho dimenze, úrovně strategie, základní prvky strategického managementu, tvůrci strategie (top management), cíle strategického managementu, charakteristika komponent strategického managementu.
  2. Chápání strategického managementu jako procesu
  Charakteristika struktury strategického managementu jako procesu. Popis strukturálních vazeb prvků strategického managementu jako procesu a sekvence jejich interakcí.
  3. Program vývojových trendů světa - charakteristika, využitelnost, přesnost
  Prognostika jako vědecký podklad strategií, techniky prognózování. Základní globální problémy světa a hlavní vývojové směry současnosti.
  4. Rozvojová vize firmy, poslání firmy a stanovení cílů strategie
  Definování a význam vize podniku. Určení filozofie firmy a zpracování poslání (mise) podniku. Stanovení organizačních cílů strategie a jejich základní charakteristika v obecné formě (SMART).
  5. Analýza vnějšího vzdáleného i blízkého prostředí ovlivňujícího strategii firmy
  Charakteristika vzdáleného okolí podnikatelské společnosti. Charakteristika bezprostředního okolí.
  6. Analýza vnitřního prostředí firmy vedoucí k určení síly a slabostí firmy
  Charakteristika interní analýzy, aplikace různých metod analýzy. Chápání interní analýzy jako procesu. Identifikace interních strategických faktorů a jejich hodnocení.
  7. Finanční analýza ve vazbě na strategii firmy, určení metod strategické kontroly a plánování investic
  Významnost finanční analýzy, její cíle, metodika. Analýza zadluženosti, analýza rentability, ukazatelé řízení aktiv, identifikace solventnosti a ziskovosti. Význam strategické kontroly, postupy. Investiční politika jako nová součást strategie.
  8. Hodnocení nadnárodního prostředí jako prostoru globalizace ekonomiky
  Strategické požadavky nadnárodních společností. Důvody nadnárodního propojení společností. Komplexnost nadnárodního prostředí. Problémy řízení nadnárodní společnosti.
  9. Volba a typy strategií, funkční strategie, typologie strategických přístupů
  Varianty strategií podnikání podnikatelského subjektu. Základní typologie strategických přístupů. Jednotlivé typy funkčních strategií.
  10. Riziko a podnikatelská krize v podmínkách tvorby strategie firmy
  Definice a rozdělení rizika, způsoby snižování rizika. Risk management. Podnikatelská krize, její podstata a dynamika řízení. Krizový plán firmy.
  11. Postup implementace strategie, případové studie
  Implementace strategie. Řízení strategické změny, dopady na organizační uspořádání, styl vedení, úprava komunikace. Způsob kon
Literatura
  povinná literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-231-7. info
 • ZAPLETALOVÁ, Š. a V. LEDNICKÝ. Strategický management. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-988-6. info
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5. info
  doporučená literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management inovací. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-230-0. info
 • GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3. info
 • JIRÁSEK, J. A. Strategie. Umění podnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-22-3. info
 • KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-578-X. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Individuální konzultace
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Průběžný test (minimální úspěšnost je 70%).
Zkouška kombinovaná.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.