PEMNPMNM Strategický management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
St 13:05–14:40 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPMNM/01: St 14:45–15:30 A211, Š. Zapletalová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Postavení a význam strategického řízení
  Strategické řízení a jeho vývoj v kontextu vývoje společnosti. Podstata a význam strategického řízení. Specifika strategického řízení. Vlastnosti strategického řízení. Současné přístupy ke strategickému řízení. Postavení strategického řízení v systému řízení podnikatelského subjektu.
  2. Strategické rozhodování a strategické myšlení
  Podstata a význam strategického rozhodování. Prvky strategického rozhodování. Rozdíly mezi strategickým rozhodováním a rozhodováním. Metody a techniky podporující tvořivost a strategické rozhodování. Strategické myšlení a jeho význam ve strategickém řízení podniku. Principy strategického myšlení.
  3. Strategie podniku
  Vymezení strategie podniku. Pojetí strategie podniku. Aktivity spojené se strategií podniku. Sekvenční model tvorby strategie podniku. Zájmové skupiny ve vztahu ke strategii podniku. Příčiny změn podnikové strategie. Podnikové strategie v procesu globalizace a internacionalizace.
  4. Strategické představy a cíle podniku
  Postavení prognózy ve tvorbě strategie podniku. Funkce prognózy při tvorbě strategie podniku. Strategické poslání podniku. Vize podniku. Strategické hodnoty podniku. Strategické cíle podniku s ohledem na externí a interní vlivy podniku.
  5. Strategická analýza a postupy použitelné při tvorbě strategie
  Strategická analýza externího prostředí. Vybrané metody analýzy makroprostředí, trhu a odvětví. Strategická analýza interního prostředí podniku. Vybrané metody analýzy interního prostředí podniku. Metody současně hodnotící externí i interní prostředí podniku. Další metody používané ve strategickém řízení a strategické analýze.
  6. Typologie podnikových strategií
  Komplexní, celopodnikové strategie: strategie intenzivní, strategie integrační, strategie diverzifikační, strategie obranné. Business strategie: generické strategie M. E. Portera, konkurenční strategie P. Kotlera. Funkční strategie podniku. Speciální strategie: inovační strategie, krizové strategie.
  7. Výběr a implementace strategie
  Výběr strategie. Proces výběru vhodné strategie podniku. Návrh strategických alternativ. Faktory ovlivňující výběr strategické alternativy. Implementace strategie podniku. Přístupy k implementaci strategie podniku. Postup implementace strategie podniku.
  8. Strategická kontrola
  Podstata a význam strategické kontroly. Vlastnosti a charakteristiky kontrolního procesu. Typy kontrolních procesů. Nástroje a metody strategické kontroly. Postup realizace strategické kontroly.
Literatura
  povinná literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-231-7. info
 • ZAPLETALOVÁ, Š. a V. LEDNICKÝ. Strategický management. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-988-6. info
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5. info
  doporučená literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management inovací. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-230-0. info
 • GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3. info
 • JIRÁSEK, J. A. Strategie. Umění podnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-22-3. info
 • KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-578-X. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Individuální konzultace
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test, vypracování a prezentace seminární práce.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 1 průběžný test (15 % hodnocení), seminární práce (10 % hodnocení), prezentace seminární práce (5 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.