PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
St 8:05–9:40 A412
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy, význam a principy společenské odpovědnosti organizací a poskytnout přehled o vývoji konceptu, aktuálním mezinárodním i tuzemským přístupem včetně vymezení vhodných nástrojů a metod pro hodnocení výkonnosti CSR s důrazem na moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Struktura předmětu je koncipována pro získání znalostí systematického přístupu společenské odpovědnosti ve vztahu k jejich stakeholderům/vlastníkům včetně orientace v příslušných mezinárodních standardech či iniciativách CSR. Mezi klíčové oblasti studia patří analyzování, evaluace a implementace společenské odpovědnosti organizací v oblasti ekonomické, sociální a environmentální, jak v lokálních, tak i v globálních socio-ekonomicko-environmentálních podmínkách.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:
- popsat a kriticky zhodnotit koncept společenské odpovědnosti a budoucí trendy o úloze korporací a organizací ve společnosti,
- popsat klíčové hnací síly měření sociálního, ekonomického a environmentálního dopadu,
- analyzovat a porozumět dopadu organizace v sociální, ekonomické a environmentální oblasti, vymezit konkrétní odpovědnosti k hodnocení výkonnosti v oblasti společenské odpovědnosti,
- vyhodnotit a aplikovat etické, environmentální a sociální problematiku v podnikání dle vybraných tuzemských a mezinárodních standardů a iniciativ.
Osnova
 • 1. Charakteristika a vymezení společenské odpovědnosti podnikání
  Definice termínů společenské odpovědnosti firem (CSR). Tři pilíře konceptu (environmentální, sociální, ekonomický). Historická retrospektiva konceptu CSR. Teorie a přístupy rozvíjející společensky odpovědné chování firem.
  2. Společenská odpovědnost firem v České republice
  Vývoj odpovědného podnikání v ČR. Organizace podporující koncept CSR. Role orgánů veřejné správy, zaměstnavatelů, podnikatelů a dalších zúčastněných stran. Charakteristika zájmových skupin a jejich interakce na aktivity CSR. Národní akční plán CSR.
  3. Sociální pilíř společenské odpovědnosti
  Aktivity firem a organizací v oblasti sociálního pilíře. Interní a externí sociální oblast. Sociálně orientované podnikání. Legislativní vymezení. Charakteristika standardů uplatňovaných v sociálním pilíři. Zapojení a spolupráce se stakeholdery. Příklady aktivit, projektů, případové studie.
  4. Standardy společenské odpovědnosti
  Klasifikace standardů, iniciativ a certifikací souvisejících se společenskou odpovědností. Komparace mezinárodních standardů. Systém oceňování organizací za společenskou odpovědnost. Implementace a využívání mezinárodních a tuzemských standardů v CSR. Případové studie.
  5. Měření výkonnosti společenské odpovědnosti
  Výkonností indexy CSR, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index. Metodika KORP, EFQM, LBG, indexy hodnotící pověst podniku, data ratingových agentur). Společensky odpovědné investování, SEE fondy, společenská návratnost investic.
  6. Reportování společensky odpovědné organizace
  Vývoj v přístupech tvorby CSR, ESG a udržitelného reportování. Standardy CSR zpráv: AA 1000 AccountAbility/Assurance, SA 8000, Global Reporting Initiative. Obsah, struktura, postup zpracování reportu. Odpovědný reporting v ČR.
  7. Filantropie
  Spolupráce komerčního a neziskového sektoru. Zaměstnanci a firmou iniciována firemní filantropie. Cause Related Marketing. Role nestátních neziskových organizací. Vymezení sponzoringu a daru. Dobrovolnictví, donátorství, nadace, nadační fondy a firemní filantropie.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMEK, P. Percepce společenské odpovědnosti podnikání v České republice. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-894-0. info
 • KUNZ., V. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0. info
 • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. info
  doporučená literatura
 • BLOWFIELD, M. and A. MURRAY. Corporate Responsibility. United Kingdom: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-967832-7. info
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4480-3. info
 • KULDOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem - Strategická CSR. NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-408-5. info
 • PAVLÍK, M. a M. BĚLČÍK a kol. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Hodnotící metody: semestrální práce (20 % hodnocení), případová studie (20 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Informace učitele
Zpracování semestrální práce v oblasti hodnocení pilířů (ekonomický, sociální a environmentální) konceptu společenské odpovědnosti organizací v praxi.
Seminární práce zaměřená na oblasti a aktivity společenské odpovědnosti podnikání (ekonomické, environmentální, sociální) s praktickou aplikací na vybraný subjekt. Kontrola seminární práce před vlastní zkouškou vyučujícím. Možnosti e-konzultací s vyučujícím. Zkouška formou písemného testu pro ověření základních znalostí z celého rozsahu předmětu doplněná ústní zkouškou pro hlubší prověření znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.