MU11183 Manažerské účetnictví

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Hromada (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU11183/01: Út 16:25–18:00 RZ, J. Hromada
Předpoklady
MU11182 Základy účetnictví && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Manažerské účetnictví navazuje na ekonomické předměty - Základy účetnictví, Podniková ekonomika I a Podniková ekonomika II. Cílem předmětu Manažerské účetnictví (MÚ) je vysvětlit obsah a vypovídací schopnost účetních informací pro řízení. Představit MÚ jako proces identifikace, měření, získávání dat, jejich analýzy, interpretace a prezentace údajů používaných managementem při plánování, oceňování, kontrole uvnitř podniku a rovněž ukázat jak zajistit vhodné používání údajů s ohledem na zodpovědnost managementu za zdroje. Představit MÚ a controlling jako nedílnou součást informační podpory managementu při řízení. Ukázat ekonomický význam kalkulací pro běžné řízení, proces alokace nákladů, členění nákladů na variabilní a fixní část s dopadem na rozhodovací úlohy; jak používat a interpretovat klíčové ukazatele výkonnosti. Prezentovat příklady z podnikové praxe.
Osnova
 • 1. Finanční, nákladové a manažerské účetnictví, Controlling.
  - Vymezit podnik a podnikatelskou činnost.
  - Vymezit účetnictví pro řídící pracovníky a odlišit je od cílů účetnictví pro externí uživatele a daňovou legislativu.
  - Charakterizovat vztah controllingu a manažerského účetnictví.
  2. Průřez vnitropodnikové struktury.
  - Vymezit vnitropodnikovou strukturu činnosti podniku a jejich členění.
  - Charakterizovat řízení po linii výkonů - kalkulačně výkonové účetnictví.
  - Charakterizovat řízení po linii odpovědnosti - odpovědnostní účetnictví.
  3. Nákladové účetnictví, řízení nákladů.
  - Vysvětlit pojetí nákladů v nákladovém účetnictví a odlišnost proti finančnímu účetnictví.
  - Charakterizovat kritéria členění nákladů.
  - Vymezit podstatu variabilních a fixních nákladů a jejich využití pro řízení výkonnosti podniku.
  - Vysvětlit metody odhadu fixních nákladů, nákladové funkce.
  4. Plán a rozpočet.
  - Vymezit obsah a funkce plánu a rozpočtu.
  - Vysvětlit proces a etapy sestavování rozpočtu, členění plánů.
  - Sestavení rozpočtové výsledovky.
  - Vysvětlit základní způsoby kontroly dodržení rozpočtu.
  5. Kalkulace nákladů.
  - Definovat pojem kalkulace.
  - Vysvětlit základní metody kalkulace.
  - Vyjádřit strukturu nákladů v kalkulaci, rozlišit kalkulační vzorce.
  - Vysvětlit vztah rozpočtu a kalkulace nákladů.
  6. Alokace nákladů.
  - Charakterizovat přímé a nepřímé náklady ve vztahu ke kalkulační jednici.
  - Vymezit metody přiřazování nákladů.
  - Charakterizovat příčinný vztah mezi kalkulovanými náklady a výkony.
  - Vysvětlit důvody alokace nepřímých nákladů.
  - Charakterizovat etapy alokace.
  7. Kritéria řízení efektivnosti.
  - Vymezit kritéria hodnotového řízení podnikatelského procesu .
  - Charakterizovat ukazatele používané pro měření ekonomické efektivnosti.
  - Použití ukazatelů EBIT, EVA.
  - Altmanovo Z-Skóre pro identifikaci rizik.
  - Paretův princip.
  8. Souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku.
  - Vymezit podstatu variabilních a fixních nákladů v manažerském účetnictví.
  - Charakterizovat indikátory profitability v kalkulacích výkonů - index zisku, marže, krycí příspěvek.
  - Použití ukazatele bodu zvratu.
  - Ukázat využití kalkulace plných a variabilních nákladů v hodnotovém řízení.
  - Rozhodovací úlohy.
  9. Kalkulační systém a jeho využití v řízení.
  - Vymezit význam a využití kalkulace jako základního nástroje řízení po linii výkonů.
  - Charakterizovat plánovou a výslednou kalkulaci.
  - Analýza odchylek.
  - Porovnání plánovaných, cílových a skutečných nákladů.
  10. Manažerský strategický systém Balance Scorecard (BSC).
  - Pochopit smysl strategie jako nástroje pro zlepšení řízení firmy (strategicky orientované MÚ).
  - SWOT analýza.
  - Vymezit čtyři perspektivy - finanční, zákaznická, interní podnikové procesy, učení se a růst.
  11. Vnitropodnikové ceny.
  - Vymezit typy vnitropodnikových cen.
  - Vysvětlit princip vnitropodnikového ocenění nedokončené a hotové výroby.
  - Vysvětlit princip ?tržního odstupu?.
  12. Investiční rozhodování.
  - Rozhodování o budoucí kapacitě.
  - Základní situace investičního rozhodování.
  - Vysvětlit ukazatel čisté současné hodnoty (NPV).
  - Příklady.
Literatura
  povinná literatura
 • DRURY, C. Management and Cost Accounting. 8th Edition. London: Cengage Learning, 2015. ISBN 978148093887. info
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví - 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-141-0. info
  doporučená literatura
 • HROMADA, Jan, MELECKÝ, Jan. Cvičebnice pro podnikovou ekonomiku a controlling. Opava, 2013. URL info
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balance Scorecard. Praha: Management Press, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7261-177-5. info
  neurčeno
 • MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. Praha: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-049-9. info
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. info
Výukové metody
Přednášení
Výklad založený na teórii a reáliách
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Pochopit odlišnosti cílů manažerského účetnictví pro interního uživatele při řízení a cílů účetnictví pro externí uživatele. Umět popsat pojmy, jako např. controlling, kalkulace, marže, krycí příspěvek, alokace nákladů, EBIT, EVA atp. Pochopit kritéria členění nákladů, znát podstatu variabilních a fixních nákladů a jejich využití pro řízení. Umět vysvětlit základní metody a strukturu kalkulace nákladů.
K udělení zápočtu je nutné dosáhnout v závěrečném písemném testu 60 % bodů + 50 % bodů z příkladů.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení26
Domácí příprava na výuku20
Příprava na zápočet30
Celkem76
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU11183