OPF EMDk Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF D_EM Ekonomika a management

Charakteristika plánu

Studijní část obsahuje pět povinných studijních aktivit s celkovou kreditovou dotací 60 ECTS. Jedná se o čtyři povinné předměty, které jsou vždy ukončeny zkouškou. Pátou povinnou aktivitou je prokázání znalostí odborné angličtiny formou vystoupení na odborné konferenci v rozsahu alespoň 20 minut nebo výuky v anglicky vyučovaném předmětu v rozsahu alespoň 45 minut. V rámci studijní části musí student dále absolvovat alespoň jeden předmět ze skupiny povinně volitelných.
Výzkumná část se skládá ze dvou povinných aktivit, kterými jsou zapojení do výzkumného projektu spojené s publikací vědeckého článku a realizace zahraniční výzkumné stáže. Minimálně 60 ECTS musí student získat za publikační aktivity. Publikace jsou členěny dle zavedených kategorií a každý typ publikace je ohodnocen příslušným počtem kreditů. Volitelnými aktivitami v rámci výzkumné části jsou profesní stáž, jež má za cíl prohloubit schopnosti studenta realizovat aplikovaný a smluvní výzkum, a ohlas na vlastní publikační činnost dokumentovaný citacemi v publikacích jiných autorů.
V rámci studia může student absolvovat také volitelnou pedagogickou část. Mezi pedagogické aktivity ohodnocené kredity patří celosemestrální výuka semináře a vedení bakalářské práce, která byla v termínu odevzdána k obhajobě. Za pedagogické aktivity může být přiděleno maximálně 30 ECTS za celou dobu studia.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Část ukončení studia zahrnuje státní doktorskou zkoušku a obhajobu dizertační práce. Státní doktorská zkouška obsahuje odbornou rozpravu na témata vycházející z předmětů Ekonomická teorie, Ekonomika a management a jednoho absolvovaného povinně volitelného předmětu. Státní doktorská zkouška zahrnuje také obhajobu tezí dizertační práce. Obhajoba dizertační práce probíhá před komisí pro obhajobu, přičemž ještě před tím musí proběhnout malá katedrální obhajoba.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní plán se skládá ze čtyř částí: studijní část (minimálně 70 ECTS), výzkumná část (minimálně 90 ECTS), volitelná pedagogická část (maximálně 30 ECTS) a ukončení studia (50 ECTS). Každý student si ve spolupráci se školitelem sestavuje individuální studijní plán, který obsahuje časové rozložení všech studijních povinností a aktivit.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

- Alternativní koncepce podnikání
- E-government vs. podnikatelské prostředí
- Emocionální a racionální aspekty spotřebitelského chování
- Hodnocení efektivnosti podniků použitím analýzy obalových dat
- Hodnocení konkurenceschopnosti firmy v (nad)regionálním či mezinárodním kontextu
- Inteligentní e-business systémy v malém a středním podnikání
- Komplexní hodnocení výkonnosti podniků
- Konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu
- Metody teorie her v oblasti ekonomie a podnikového managementu
- Metody vícekriteriálního a skupinového rozhodování v oblasti podnikového managementu
- Modelování trhu úvěrů podnikům v České republice
- Offline versus online nástroje marketingové komunikace
- Podnikatelské kompetence jako inovační drive v podnikání
- Použití statistických metod ve vícekriteriálním rozhodování
- Process mining a jeho implementace v podnikových procesech
- Regionální, odvětvové a strukturální problémy trhu práce
- Role intelektuálního kapitálu v rozvoji podniku
- Řízení podnikové kultury a její vliv na rozvoj pracovníků
- Simulační modely a jejich využití pro podporu rozhodování v podnikové praxi
- Trendy v cestovním ruchu a jejich vliv na nabídku vybraných podniků cestovního ruchu
- Vliv makroekonomického prostředí na podnikání
- Vliv platební schopnosti na výkonnost podniků
- Vliv vybraných faktorů na tvorbu ekonomické přidané hodnoty u podniků rozdílné velikosti

Další studijní povinnosti

Další povinností studentů doktorského studia v prezenční formě studia je podílet se na výuce, a to zejména výukou seminářů. Maximálně může student zabezpečovat šest vyučovacích hodin týdně. Studenti prezenční formy studia mohou také zastávat úlohu vedoucího bakalářské práce. Počet prací vedených v jednom akademickém roce je omezen na osm. Za výuku seminářů i vedení bakalářských prací student může získat kredity až do celkové výše 30 ECTS.

Požadavky na tvůrčí činnost

Kromě povinnosti získat za výzkumné aktivity minimálně 90 ECTS v patřičné struktuře povinných a povinně volitelných aktivit je publikační činnost studentů hodnocena rovněž z pohledu požadovaného druhu a počtu publikačních výstupů. Platí následující zásady:
- student se musí alespoň dvakrát aktivně zúčastnit vědecké konference s prezentací vlastního příspěvku,
- student musí mít alespoň jeden publikační výstup hodnocen 20 a více ECTS (publikace Jimp, Jsc)
- student musí mít alespoň další tři publikační výstupy hodnoceny 10 a více ECTS (publikace Jimp, Jsc, Jost, B, C),
- student musí mít alespoň tři publikační výstupy v anglickém jazyce (nepočítá se výstup pro splnění předmětu Anglický jazyk a terminologie)
- student musí mít alespoň dva publikační výstupy v době konání státní doktorské zkoušky a alespoň pět publikačních výstupů v době obhajoby dizertační práce, přičemž tyto výstupy jsou tematicky v souladu se zaměřením dizertační práce.
Pro získání plného počtu kreditů za publikační výstupy je nutné, aby autorský podíl studenta činil minimálně 50 %. V ostatních případech se počet získaných kreditů přepočítá podle autorského podílu, případně počtu spoluautorů. Získání kreditů je podmíněno uvedením fakulty jako afiliace studenta.

Požadavky na absolvování stáží

Povinností studentů je minimálně měsíční stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, jehož odborné zaměření odpovídá tématu dizertační práce. V odůvodněných případech lze zahraniční stáž nahradit účastí na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, případně jinou odpovídající formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Doporučený průchod studijním plánem

Studijní část programu EAMp Ph.D. komb.

Povinné předměty programu EAMp Ph.D. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSDSEKTEkonomické teorie M. Tvrdoňdzk 24 hodin.15 1-
OPF:OPFDSMVPMetodologie vědecké práce I. Palečkovázk 16 hodin10 1-
OPF:FIUDSEAMEkonomika a management D. Stavárekdzk 24 hodin.15 2-
OPF:INMDSKKMKvantitativní a kvalitativní metody J. Ramíkdzk 16 hodin.10 2-
OPF:OPFDSAJTAnglický jazyk a terminologie -z 10 3-
60 kreditů

Povinně volitelné předměty programu EAMp Ph.D. komb.

Volí se alespoň jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:PEMDSMRVMarketing a řízení vztahů se zákazníky H. Starzycznádzk 16 hodin.10 3-
OPF:INMDSMISManažerské informační systémy P. Suchánekdzk 16 hodin.10 3-
OPF:FIUDSFIRFinanční řízení P. Růčkovádzk 16 hodin.10 3-
OPF:FIUDSUDSÚčetní a daňové systémy J. Janouškovádzk 16 hodin.10 3-
OPF:PEMDSRPIŘízení procesů a inovací R. Šperkadzk 16 hodin10 3-
OPF:EVSDSIVPInstitucionální a vládní podpora podnikání J. Nevimadzk 16 hodin.10 3-
60 kreditů

Výzkumná část programu EAMp Ph.D. komb.

Nutno splnit minimálně 100 ECTS.

Povinné aktivity programu EAMp Ph.D. komb.

Nutno splnit minimálně 80 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDSZV1Zapojení do výzkumného projektu -z 20 --
OPF:OPFDSJI1Článek v časopise Jimp -z 30 --
OPF:OPFDSJS1Článek v časopise Jsc -z 20 --
OPF:OPFDSZS1Výzkumná stáž v zahraničí -z 10 --
80 kreditů

Povinně volitelné aktivity programu EAMp Ph.D. komb.

Nutno splnit minimálně 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDSCJ1Citace v článku v Jimp, Jsc -z 5 --
OPF:OPFDSCO1Citace v ostatních typech publikací -z 2 --
OPF:OPFDSJI1Článek v časopise Jimp -z 30 --
OPF:OPFDSJS1Článek v časopise Jsc -z 20 --
OPF:OPFDSJO1Článek v časopise Jost -z 5 --
OPF:OPFDSKM1Kapitola v monografii -z 5 --
OPF:OPFDSPK1Příspěvek na konferenci -z 2 --
OPF:OPFDSPS1Profesní stáž -z 10 --
79 kreditů

Volitelná pedagogická část programu EAMp Ph.D. komb.

Nutno splnit maximálně 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDSVS1Výuka v semináři -z 5 --
OPF:OPFDSBP1Vedení bakalářské práce -z 5 --
10 kreditů

Ukončení studia programu EAMp Ph.D. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDSSDZStátní doktorská zkouška -dzk 20 --
OPF:OPFDSODPObhajoba dizertační práce -dzk 30 --
50 kreditů