Představení studijního programu

Jsi aktivní člověk a rád měníš věci kolem sebe? Chceš se podílet na řízení neziskových organizací a poznat jak zlepšit služby poskytované veřejným sektorem? Nebo máš vlastní nápad a váháš jak na to? Pak máme pro Vás skvělou profesní volbu! Tvořte s námi projekty, služby a akce pro veřejnost a zároveň pomáhejme druhým rozvíjet své okolí i během studia. Naučte se orientovat v systému sociálních služeb, jak využít v praxi fundraising, crowdfunding nebo moderní způsoby řízení neziskovek. Díky nám můžete založit i svou vlastní organizaci nebo zlepšit své podnikatelské dovednosti. Rozvíjejte své zkušenosti nejen v oblasti sociálních služeb, ale i v oblasti řízení organizací nebo například aktivit v mezigeneračních týmech. V rámci programu Management v sociálních službách Vám nabízíme nejen zázemí pro rozvoj Vašich dovedností v neziskové a sociální sféře, ale i spolupráci s našim komunitním centrem Archa, našim zkušeným týmem odborníků z řad neziskových organizací, sociálních podniků či veřejných institucí v regionu. My všichni jsme totiž jeden tým! S námi pochopíte, že společensky zodpovědný byznys má v 21. století opravdu smysl.

Program Management v sociálních službách neposkytuje vzdělání dle 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Studijní plány

Přijímací řízení
OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2023/2024
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2023

Studium

 • Cíle

  Cílem tříletého profesně orientovaného bakalářského studia je příprava studentů pro reálnou praxi v oblasti řízení organizací poskytujících sociální služby, v nestátních neziskových organizacích a sociálních podnicích.

  Hlavní cíl studia lze rozdělit do dvou cílů dílčích a to (1) získání odborných kompetencí v oblasti řízení a provozu organizace poskytující nejen sociální služby a (2) rozvoj zkušeností a dovedností pomocí spolupráce s odborníky z praxe. K naplnění tohoto dílčího cíle patří samotná koncepce studijního plánu, která byla zpracována na základě úzké spolupráce pedagogických pracovníků s odborníky z praxe.

 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského programu Management v sociálních službách získají kvalifikační předpoklady pro profesní výkon v organizacích sociálních služeb jak ve veřejné, tak v podnikatelské sféře. Absolvent získá široké odborné znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, financí a právních disciplín, bude tak schopen uplatnit se i v řídící funkci vybrané organizace. Zde se absolvent orientuje v základních ekonomických pojmech a souvislostech, chápe vlivy vnějšího ekonomického prostředí na podnikatelské subjekty, rozumí základním finančním a právním vztahům a podnikovým procesům, potřebným pro budoucí podnikatelskou a manažerskou činnost. Rovněž se orientuje v oblasti sociální práce a sociální politiky, která bude mít vliv na jeho rozhodování o sociálním podnikání, jako možné alternativě poskytování sociálních služeb.

  Absolvent v rámci odborných dovedností bude schopen na základě znalostí managementu a specifik řízení nestátních neziskových organizací či příspěvkových organizací jasně definovat poslání organizace, využít širokou paletu analýz pro tvorbu strategie, využít získaných specifických kompetencí při řízení organizace, získá základní kompetence pro krizové řízení a krizovou komunikaci, včetně komunikace v cizím jazyce. Dokáže využít uplatnit znalosti z poradenství či sociálního podnikání tak, aby byl schopen připravit vlastní podnikatelský plán a vyhodnotit jej. Tyto odborné znalosti a dovednosti společně s odbornou praxí umožní absolventům realizovat vlastní plány v sociálním podnikání.

  Absolvování programu je směřováno ke tvorbě obecných způsobilostí, kdy je absolvent schopen samostatně pochopit, vnímat a využívat:

  - specifika řízení a efektivitu organizací v sociální sféře a neziskovém sektoru;

  - komunikovat a efektivně řídit vztahy s institucemi, poskytující sociální a zdravotnickou péči či se svými spolupracovníky, klienty a zákazníky, i v cizím jazyce;

  - širokého spektra analytických metod z oblasti managementu, marketingu a ekonomiky podniku pro svá rozhodnutí v organizaci či pro vlastní podnikání.

  Díky těmto získaným znalostem, dovednostem absolvent programu získává způsobilost používat nabyté znalosti a dovednosti samostatně zejména na nižším až středním stupni managementu organizací, poskytujících všechny typy sociálních služeb. Absolventi mohou alternativně najít profesní uplatnění ve veřejné správě (odbory sociální péče, sociálních služeb, odbor péče o děti, Úřad práce apod.), dále v neziskových organizacích, ale i v podnikatelském sektoru (vytváření sociálních podniků, organizací poskytujících nejen sociální služby), které odpovídá stupni rozvinutých způsobilostí a stupně samostatného rozhodování.

  Absolvování tohoto programu je komplexním výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, úzce spojeného s praxí, které dotvářejí celkovou osobnost profesně zaměřeného odborníka v dané oblasti. Získané studijní dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS, kdy jeden ECTS se rovná 25 hodinám. Celé studium tak odpovídá 4500 hodinám. Délka vyučovací hodiny je standardně stanovena na 45 minut.

  Student během studia absolvuje celkem 25 povinných předmětů, představujících 113 ECTS kreditů (63 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je devět předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty (Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku, Finance v podnikání, Management, Sociální politika, Management v sociálních službách, Řízení nestátních neziskových organizací a Sociální podnikání). Dalších sedm povinných předmětů spadá do kategorie předmětů profilujícího základu. Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří standardního absolventa programu ekonomického zaměření.

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu „Pokyn děkana č. 7/2017“ a „Pokyn děkana 7/2018“. BP tvoří povinnou složku (povinný předmět) studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe v délce 480 hodin. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 33 ECTS kreditů (18 % studijního plánu).

  V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit ze 7 předmětů s povinností získat minimálně 20 kreditů (11 % studijního plánu). V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce (Minority Entrepreneurship). U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce a podporuje svou uplatnitelnost v oboru.

  Celkově musí student získat 146 ECTS kreditů v rámci povinných předmětů a min. 20 ECTS kreditů v rámci povinně volitelných předmětů (typ B).

  Celkem 14 ECTS kreditů je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. účetnictví, marketing, informační technologie apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných zadání podnikatelské praxe v rámci Business Gate Academy.

  Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomicko-manažerské okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti managementu v sociálních službách. Otázky do ekonomicko-manažerské části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části managementu v sociálních službách budou pokrývat témata probíraná v předmětech Management, Management v sociálních službách, Řízení nestátních neziskových organizací, Sociální politika, Sociální podnikání.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student je povinen si na konci 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce. Na začátku 3. ročníku je mu po dohodě s vedoucím BP stanoveno zadání BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu a profilem absolventa. Rozsah BP je stanoven na 35–45 stran (nezapočítávají se přílohy).

  U státních závěrečných zkoušek student prezentuje zejména cíl BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné praktické výsledky. V rámci obhajoby práce je vedena všeobecná rozprava, v jejímž rámci student reaguje na posudky vedoucího a oponenta a na dotazy členů zkušební komise.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program historicky navazuje na obor Sociální management ve studijním programu Hospodářská politika a správa. Ovšem celý bakalářský studijní program Management v sociálních službách je zaměřen na získávání komplexních praktických dovedností souvisejících s řízením podniku nejen v sociálních službách, ale i v dalších organizacích neziskového sektoru, popř. sociálních podnicích. Z tohoto důvodu je výuka realizována v kooperaci s odborníky z praxe tak, aby byl aktivně zajištěn transfer současných poznatků do vzdělávacího procesu, což jej činí novým a unikátním v rámci profesně orientovaného vzdělávání.

  Takto získané praktické dovednosti ovšem absolventovi nebrání pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti, a to v navazujícím magisterském studiu všech studijních programů. V rámci programu Podniková ekonomika a management mají studenti možnost využít vhodných specializací (zejména však specializace Podnikání a Marketing a obchod). Dále se jeví jako vhodný program Veřejná ekonomika a správa, jež rozšiřuje absolventovi programu Management v sociálních službách možnosti uplatnění. Následně absolventi navazujících magisterských programů mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_MSS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

57
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací