JANÁK, Dušan, Jiří SIOSTRZONEK, Jindřich ŠTREIT, Martin STANOEV, Nina PAVELČÍKOVÁ a Miroslav PAULÍČEK. Romové obrazem: Příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, 2017. 140 s. Fakulta veřejných politik. ISBN 978-80-7510-266-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Romové obrazem: Příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti
Název anglicky ROMA IN PICTURES: A Contribution to the Study on Social Representations of Roma in Czech Society
Autoři JANÁK, Dušan (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří SIOSTRZONEK (203 Česká republika), Jindřich ŠTREIT (203 Česká republika), Martin STANOEV (203 Česká republika, domácí), Nina PAVELČÍKOVÁ (203 Česká republika) a Miroslav PAULÍČEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Opava, 140 s. Fakulta veřejných politik, 2017.
Nakladatel Slezská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50400 5.4 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000014
Organizační jednotka Fakulta veřejných politik v Opavě
ISBN 978-80-7510-266-9
Klíčová slova česky Romové; sociologický výzkum;sociální reprezentace; historie; fotografie; monografie
Klíčová slova anglicky Gypsies; sociological research; social representatiton; history; photo; monography
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Nikol Maďová, učo 38833. Změněno: 6. 4. 2018 12:31.
Anotace
Předmětem našeho zkoumání byly některé podoby sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Sociální reprezentace lze chápat dvojím způsobem: jednak jako obsahy každého sociálně sdíleného vědění, jednak jako veřejně relevantní formy tohoto vědění. Kritérium veřejné relevance, tj. druhé, užší vymezení sociálních reprezentací, bylo pro naše pojednání o sociálních reprezentacích Romů vodítkem. Odtud pramenilo také naše využití autorských fotografií Romů; ty jsou ze své povahy určeny k veřejnému prohlížení, jsou určeny divákům a jako takové mají skutečnost zobrazovat „nějakým“ způsobem. Jsou vytvářeny tak, aby „něco“ reprezentovaly. Podstatným rysem sociálních reprezentací je jejich prakticita. Sociální reprezentace jsou interakční záležitostí, jsou procesem poskytujícím kód pro komunikaci a orientaci ve světě. Praktické důsledky sociálních reprezentací plynou z jejich ontologického charakteru hodnoty, resp. významu, coby atributu kulturní reality. Jazyk jako struktura významu je prosycen hodnotami, tedy praktickými určeními svázanými s lidskými činnostmi. Totéž platí pochopitelně obecně o sociálních reprezentacích, které jsou nejčastěji založeny na komunikaci v přirozeném jazyce, nebo jsou alespoň do něj částečně převoditelné, jako tomu je v případě reprezentací fotografických. Základní významovou osou, kolem které se rozvíjejí sociální reprezentace Romů v české společnosti, je mocenská asymetrie většiny a menšiny. Tato vzájemně se vymezující významová opozice je pozadím, z něhož vystupují do popředí ostatní charakteristiky, včetně toho, na co poukazují odborníci, totiž rozmanitosti skupin i různosti životních vzorců označovaných unifikující kategorií Rom či dříve Cikán. Také uskutečněný historický přehled hlavních sociálních typů reprezentací romství v sociálním prostoru, který bychom mohli s ohledem na dominantní vazbu k teritoriu českých zemí označovat jako „českou“ společnost (s vědomím jak různorodé politické, ekonomické i sociální útvary se zde v proměnách času vystřídaly), vyvstává z této základní mocenské matrice.
Anotace anglicky
Our study focused on different social representations of Roma in Czech society. Social representation as such can be grasped in two ways: as the contents of individual socially shared layers of knowledge and, on the other hand, as publicly relevant forms of that knowledge. The criterion of public relevance, i.e. the latter, narrower qualification of social representation, was the guiding principle for our paper on the social representations of Roma. That is also where our decision to use authorial photographs of Roma stemmed from; they are, by definition, intended for display in public spaces, designed for viewers and as such are expected to depict reality in a "certain" way. They are made with the intent to show "something". One essential characteristic of social representations is their practicality. Social representations are interactive by nature, they are a process providing a code for communication and one’s understanding of the world. Practical consequences of social representations follow from their ontological character of value or meaning, as an attribute of cultural reality. Language as the structure of meaning is permeated with values, that is, with practical purposes linked with human activities. The same of course generally applies to social representations which are typically based on communication in the natural language, or they are at least partially translatable into it, as in the case of photographic representations. The principle lying at the core of the social representations of Roma in Czech society is the power asymmetry between the majority and the minority. Their mutually opposing attitudes create a background against which further characteristics stand out, including the fact pointed out by experts, i.e. the diversity of groups as well as varied life patterns which are all included in the unifying category of Rom or, earlier, Gypsy. Also the completed historical survey of the main social types representing the state or quality of being Romany in the social space, which we well may, given its dominant connection to the territory of the Czech lands, call "Czech" society (keeping in mind the diverse political, economic and social formations taking over in this territory as time passed), is rooted in this basic power matrix.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2021 06:26