MARTINEK, Libor a Zuzana HÁJKOVÁ. Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka. In Pavelková, Jindra - Vintrová, Tereza - Hudecová, Zuzana. Bibliograf mezi regály: k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. s. 156-170. ISBN 978-80-7051-242-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka
Název anglicky Samizdats and philosophical seminars by Milan Jelínek
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí) a Zuzana HÁJKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Bibliograf mezi regály: k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. od s. 156-170, 15 s. 2017.
Nakladatel Moravská zemská knihovna v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000094
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7051-242-5
Klíčová slova česky Milan Jelínek; samizdat; česká literatura; evropská literatura; emigrační literatura; disent; bytové semináře
Klíčová slova anglicky Milan Jelínek; samizdat; Czech literature; European literature; emigration literature; dissent; housing seminars
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 09:11.
Anotace
Zuzana Hájková, jež pracuje v médiích na Uherskohradišťsku, se spolu s druhým autorem příspěvku, jímž je literární vědec doc. Libor Martinek ze Slezské univerzity v Opavě, se ve své studii nesoustřeďují pouze na zmapování brněnského samizdatu Milana Jelínka, ale tento vydavatelský fenomén se pokoušejí vřadit do širších soudobých společenských, kulturních a politických souvislostí. V úvodních kapitolách se zabývají samotným pojmem slova samizdat a historií jeho užití a šíření, podávají obraz českého samizdatu, jeho tendencí a vývojových období, s ohledem na brněnský kulturně-politický kontext sledují vybraná samizdatová periodika, samizdatové edice a jejich zaměření. Součástí příspěvku je také životní osud Milana Jelínka, který de facto vypovídá i o zrůdnosti totalitního režimu, jenž z politických důvodů likvidoval četné odborníky, což postihlo i Milana Jelínka. Lingvista, disident a šiřitel samizdatu prof. Milan Jelínek se autorům příspěvku jeví jako člověk pevných morálních zásad, osobně velmi statečný a obětavý.
Anotace anglicky
Zuzana Hájková, who works in the media in Uherské Hradiště region, together with the second contributor, who is a literary scientist doc. Libor Martinek from the University of Silesia in Opava, did not concentrate solely on mapping the Brno samizdat by Milan Jelínek, but this publishing phenomenon tries to put into the wider contemporary social, cultural and political contexts. In the introductory chapters, they deal with the term samizdat itself and the history of its use and distribution, the image of the Czech samizdat, its tendencies and its development periods, with a view to Brno's cultural and political context, selected samizdat periodicals, samizdat edition and their focus. Part of the contribution is also the life story of Milan Jelínek, who de facto tells about the vagaries of the totalitarian regime, which for political reasons was liquidated by many experts, which also affected Milan Jelínek. Linguist, dissident and samizdat disseminator prof. Milan Jelínek appears to the authors of the contribution as a person of solid moral principles, personally very brave and dedicated.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 23:14