Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. MARTINEK, Libor. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki (Libor Martinek et al. Czech and Polish Literary Baroque - Czeski i polski barok literacki. Opava: Silesian University, 2021). 2021.
 2. MARTINEK, Libor. Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře (Maciej Kazimierz Sarbiewski in Czech and Slovak Literature). In Libor Martinek. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. 1st ed. Opava: Slezská univerzita, 2021. p. 65-72. žádná. ISBN 978-80-7510-435-9.
 3. 2020

 4. MARTINEK, Libor. Paweł Kubisz. Monografie (Paweł Kubisz. Monograph). 1st ed. Polsko: Wydawnictwo ATUT, 2020. 457 pp. ISBN 978-83-7977-507-1.
 5. MARTINEK, Libor. Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka (Symbolism of grass in the work of Henryk Jasiczka). In Michal Fránek. Michal Fránek et al. (eds.). Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám. 1st ed. Praha: ÚČL AV ČR, 2020. p. 136-143. ISBN 978-80-88069-98-0.
 6. 2019

 7. MARTINEK, Libor. K recepci díla Macieje Kazimierza Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku (To the reception of the work of Maciej Kazimierz Sarbiewski in the Czech lands and in Slovakia). Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2019, vol. 10, 39-40, p. 30-36. ISSN 1338-1148.
 8. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Část III. Srpen 1989 – únor 1991. (Correspondence of Wilhelm Przeczek with Jindřich Zogata from 1981–1991. Part III. August 1989 - February 1991.). Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, vol. 68, No 2, p. 183-190. ISSN 1211-3131.
 9. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část II. Leden 1988 – červenec 1989. (Correspondence of Wilhelm Przeczek with Jindřich Zogata from 1981–1992. Part II. January 1988 - July 1989.). Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě., 2019, roč. 68, č. 1, p. 72-83. ISSN 1211-3131.
 10. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Wiesławem Kazaneckým (Wilhelm Przeczek's correspondence with Wiesław Kazanecki). Jazyk a kultúra. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, roč. 10, 37–38, p. 30-35. ISSN 1338-1148.
 11. MARTINEK, Libor. Literatura a hudba v intermediální perspektivě (Literature and music in an intermediality perspective). Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, vol. 73, No 3961, p. 137-152. ISSN 0137-1150.
 12. MARTINEK, Libor. Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia. Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019, sv. 52, č. 1, p. 325-344. ISSN 1505-9057.
 13. MARTINEK, Libor. Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka (Poetics of death in the early work of Bohuslav Reynek). Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2019, CLXVIII, No 13, p. 289-301. ISSN 0137-1150.
 14. 2018

 15. MARTINEK, Libor. Edycje samizdatu na północnych Morawach i konsekwencje rozpowszechniania drugiego obiegu (Samizdat editions in northern Moravia and the consequences of spreading samizdat). In B. Bakuła – A. Matusiak – E. Tyszkowska-Kasprzak. Od „Zapisu“ do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. 1st ed. Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2018. p. 325-338. ISBN 978-83-7893-243-7.
 16. MARTINEK, Libor. Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka (Mining Theme in Poetry by Wilhelm Przeczek). Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018, CLXVI, No 3821, p. 109-119. ISSN 0239-6661.
 17. MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě (Joseph von Eichendorff in Czech and World Music). In Martinek, L. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 119-126. ISBN 978-80-7510-320-8.
 18. MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza (Joseph von Eichendorff (1788–1857) and Czech-Polish Cultural and Artistic Borderlands). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 320 pp. ISBN 978-80-7510-320-8.
 19. MARTINEK, Libor. K historii literatury na Karvinsku do roku 1945 (The history of literature in Karviná Region until 1945). Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 21, No 1, p. 115-128. ISSN 1212-1509.
 20. MARTINEK, Libor. K poetice Łysohorského poezie během války (The poetics of Łysohorsky poetry during the war). In Tichým, M. – Sichálek, J. Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 133-163. ISBN 978-80-7510-314-7.
 21. MARTINEK, Libor. K současnému hodnocení některých endocentrických směrů v polské literární vědě (Concurrent evaluation of some endocentric trends in Polish literary science). Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, vol. 3, No 1, p. 88-94. ISSN 2453-8507.
 22. MARTINEK, Libor. K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě. (On the contemporary evaluation of some ergocentric trends in Polish literary science.). Litikon. Časopis pre výskum literatúry. Nitra: UKF v Nitre, 2018, vol. 3, No 2, p. 216-221. ISSN 2453-8507.
 23. MARTINEK, Libor. K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka (The work for children of the lyrical harmonizer Henryk Jasiczek). Studia Filologiczne. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, vol. 6, podzim, p. 157-169. ISSN 1689-4657.
 24. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část I. Léta 1981–1987. (Correspondence of Wilhelm Przeczek with Jindřich Zogata from 1981–1992. Part I. 1981–1987.). Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava.: Slezské zemské muzeum v Opavě., 2018, vol. 67, 1–3, p. 167-192. ISSN 1211-3131.
 25. MARTINEK, Libor. Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění? (Polish cultural and social magazine Sztorcem from Czech Těšín Silesia : Bridge or barrier of mutual understanding?). In Kubíček, T. – Wiendl, J. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : Periodický tisk v letech 1918–1938. 1st ed. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. p. 244-258. ISBN 978-80-7051-267-8.
 26. MARTINEK, Libor. Wilhelm Przeczek : monografie (Wilhelm Przeczek : The Monograph). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. 424 pp. ISBN 978-83-7977-360-2.
 27. 2017

 28. MARTINEK, Libor. Adam Mickiewicz. In Baron, Roman – Michalska, Małgorzata. Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie. 1st ed. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017. p. 31-37. ISBN 978-80-270-2131-4.
 29. MARTINEK, Libor. Aniela Kupiec – spisovatelka píšící v těšínském nářečí (Aniela Kupiec - writer writing in Teschen dialect). Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, vol. 8, 29-30, p. 91-102. ISSN 1338-1148.
 30. MARTINEK, Libor. Manfred Kridl a polská literární věda (Manfred Kridl and Polish literary science). Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, vol. 2, No 1, p. 294-298. ISSN 2453-8507.
 31. MARTINEK, Libor. Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky (Outline of interdisciplinary research in the development and present Polish literary semiotics). Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, vol. 2, No 1, p. 114-123. ISSN 2453-8507.
 32. MARTINEK, Libor. Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy (Paweł Hulka-Laskowski – builder of bridges between peoples). Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 20, No 1, p. 39-60. ISSN 1212-1509.
 33. MARTINEK, Libor. Pomíjivé dny Piotra Horzyka (The odd days of Piotr Horzyk). Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017, vol. 60, No 1, p. 61-66. ISSN 0139-7605.
 34. MARTINEK, Libor. Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny (Translations of Stanislaw Lem's work into Czech and Slovak). Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, vol. 8, 31-32, p. 88-94. ISSN 1338-1148.
 35. MARTINEK, Libor and Zuzana HÁJKOVÁ. Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka (Samizdats and philosophical seminars by Milan Jelínek). In Pavelková, Jindra - Vintrová, Tereza - Hudecová, Zuzana. Bibliograf mezi regály: k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. 1st ed. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. p. 156-170. ISBN 978-80-7051-242-5.
 36. MARTINEK, Libor. Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku (Writers inspired by the Jeseníky region and authors born in the Jeseníky region). Sborník bruntálského muzea. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017, vol. 2017, No 1, p. 3-39. ISSN 1801-2205.
 37. MARTINEK, Libor. Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let (Excluded poet Henryk Jasiczek. The fate and the work of the most important poet of postwar Czech Těšín region during so-called normalization in Czechoslovakia in 70s). Studia Slavica. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, vol. 21, No 1, p. 41-48. ISSN 1803-5663.
Display details
Displayed: 30/1/2023 23:13