UBKKDBK026 Seminar of Art Studies

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je seznámit studenty s cílenou prací s publikem (audience development) s ohledem na věkové a sociální rozlišení. Vysoce důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty se týká marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Klíčovým subtématem z hlediska výchovy budoucího publika je problematika a hledání možností spolupráce uměleckých a kulturních institucí a škol.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Cíle a podoby uměleckého vzdělávání, práce s publikem v ČR: úvod do situace a problematiky
 • 2. Arteterapie, artefiletika, muzikoterapie, dramaterapie, poetoterapie
 • 3. Zahraniční praxe – Francie, Německo
 • 4. Český vzdělávací rámec: doporučená literatura, vzdělávací a propagační akce, instituce zabývající se realizací uměleckého vzdělávání
 • 5. Kde se ještě "vyučit": vysoké školy, dramatické kroužky (vlastní entusiasmus?)
 • 6. Divadelní lektorství I: existující a možné podoby praxe, problematika cílových skupin
 • 7. Divadelní lektorství II: možnosti finančního a materiálního zajištění (v rozmezí „divadlo jako příspěvková organizace“ – „divadlo jako obecně prospěšná společnost“)
 • 8. Kulturní aktivity knihoven, muzeí a galerií a dalších
 • 9. Okrajové, "náhodné" a spontánní umělecko-vzdělávací aktivity (pouliční, komunitní, v kavárnách…)
 • 10. Profil lektora uměleckého vzdělávání: schopnosti, dovednosti, znalosti 1
 • 11. Profil lektora uměleckého vzdělávání: schopnosti, dovednosti, znalosti 2
 • 12. Stinné stránky uměleckého vzdělávaní: identifikace, jak jim předcházet, jak je řešit
 • 13: Pedagogická taneční práce a choreografická tvorba pro děti
 • Ve svém průběhu bude kurs doplňován o doporučenou odbornou, dramatickou i publicistickou literaturu. Publikace komplexně pojednávající dané téma v českém kulturním kontextu dosud neexistuje. Povinná literatura: Analýza neprofesionálních uměleckých aktivit za období 1998–2004 (vytvořeno pro účely Koncepce účinnější podpory umění). Praha 2005. BEJVLOVÁ, J. Divadelní instituce a její výkon. Praha 2009. CINDLEROVÁ, J. – STRMISKOVÁ, T. (eds.) Sborník ze sympozia „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu". Ostrava 2014. MŠMT ČR. Bílá kniha 2001 – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha 2001, dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol NEKOLNÝ, B. a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha 2006, dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/box_1_tisk.pdf. TOWSE, R. A Handbook of Cultural Economics. Cheltenham 2003. Doporučená literatura: CVEKLOVÁ, B. – ŽDÍMALOVÁ, D. 20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 1968-2003. Praha 2005. DVOŘÁKOVÁ, E. Industriál – paměť – východiska. Praha 2007. KŠAJT, F. Hovory arte. Červený Kostelec 2015. ZÁMEČNÍKOVÁ, E. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha 2009.
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup při diskusích a společných interpretacích podmíněná znalostí zadaných textů a vybraných umělecky vzdělávacích programů. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu a institucích realizujících umělecké vzdělávání. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Obecná znalost české a světové literatury, dramatické literatury zvlášť. Velmi dobrá znalost českého jazyka. Vypracování všech zadaných úkolů během kurzu (vyhledávání informací, četba zadané literatury a jejich prezentace). Tvorba, prezentace a obhajoba vlastního umělecky vzdělávacího programu (záměru) pro vybranou instituci.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8s/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKKDBK026