PEMBKMKT Marketing

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Sat 14. 10. 13:55–15:30 VS, Fri 10. 11. 13:55–15:30 VS, Fri 8. 12. 13:55–15:30 VS
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 110 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 111/110, only registered: 0/110
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • 1. Chování zákazníků
  Psychologické a sociologické aspekty rozhodování spotřebitele. Motivace k nákupnímu chování. Jednotlivé fáze nákupního rozhodování a jeho různé modely. Behaviorální aspekty rozhodování spotřebitele. Role emocí a podvědomí při rozhodování. Nejnovější trendy ve spotřebním chování.
  2. Marketingově řízená firma
  Vývoj přístupů k marketingu. Jednotlivé etapy vývoje marketingového myšlení. Typy trhů a uplatnění marketingového řízení. Marketingová orientace a orientace na trh. Budování vztahů se zákazníky. Segmentace, targeting a positioning. Marketingový mix a jeho elementy. Specifika marketingu na B2B trhu. Marketingová strategie start-upu a malých a středních podniků.
  3. Marketing služeb
  Vlastnosti služeb jako východisko nutné změny pohledu na marketing v oblasti služeb. Rozšířený marketingový mix ve službách. Logika služeb v širším kontextu marketingu.
  4. Marketingový výzkum
  Typologie marketingového výzkumu. Design výzkumu a tvorba výzkumné otázky. Primární a sekundární data. Kvantitativní a kvalitativní přístupy. Výzkumné metody a techniky. Sběr a analýza dat. Vyhodnocení a prezentace získaných dat. Rozhodování na základě výstupů marketingového výzkumu.
  5. Tvorba hodnoty
  Produkt jako nástroj tvorby hodnoty pro zákazníka. Fáze vývoje produktu. Životní cyklus produktu a jeho implikace pro marketingové řízení. Efektivní způsoby prototypování. Model hodnototvorné nabídky. Design jako způsob přemýšlení o produktech.
  6. Doručování hodnoty
  Způsoby stanovení ceny pomocí nákladů, konkurence a zákazníků. Cenové taktiky. Psychologické aspekty vnímání ceny. Dostupnost produktu. Typy maloobchodních jednotek a distribuce FMCG zboží.
  7. Marketingová komunikace
  Základní principy fungování komunikace. Reklama jako nástroj komunikace. Public relations a tvorba krizové komunikace. Osobní prodej jako forma marketingové komunikace. Přímý marketing a další nástroje s měřitelnou odezvou. Podpora prodeje stimulující aktuální nákup. Zásadní změna komunikačních paradigmat v prostředí internetu. Marketingová komunikace online. Tvorba a řízení značky.
  8. Marketingová strategie
  Stanovení vize a mise podniku. Zpracování marketingového auditu. SWOT analýza. Techniky stanovování marketingových cílů. Možné podoby marketingové strategie. Taktická rovina v marketingu. Organizace a implementace strategie. Vyhodnocení a kontrola.
  Během přednášky jsou studenti vedeni k aktivní participaci a jsou jim předem poskytnuty materiály k přípravě. V seminářích dochází k praktickému procvičení jednotlivých konceptů a metod formou týmové práce, které navazují na probranou látku na přednášce.
Literature
  required literature
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: OPF SLU Karviná, 2014. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing and management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978- 80-247-4150-. info
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
  recommended literature
 • EGER, L. Komerční komunikace. Plzeň: ZČU, 2014. ISBN 978-80-261-0352-3. info
 • MATUŠÍNSKÁ, K. and M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice in a new and modern way. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-044-3. info
 • TUTEN, T. and M. SALOMON. Social media marketing. Harlow: Pearson education, 2014. ISBN 9781292023533. info
 • SHARP, B. Marketing: theory, evidence, practice. Melbourne: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780195573558. info
 • HAZDRA, A. a kol. Skvělé služby. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4711-8. info
 • JAKUBÍKOVÁ, J. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • JOBBER, D. and J. FAHY. Foundations of Marketing. Londýn: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780077137014. info
 • KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. info
 • JAHODOVÁ, H. a J. PŘIKRYLOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 97880-247-3622-8. info
 • GRÖNROOS, CH. Service management and marketing: customer management in service competition. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-02862-9. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Seminar classes
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška39
Zkouška40
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBKMKT