PEMBPMNM Management

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Tue 8:55–10:30 A111
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPMNM/01: Tue 10:35–11:20 A111, L. Meixnerová
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
The course can be registered independently on the courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 41 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/41, only registered: 0/41
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Historický vývoj managementu
  Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu
  Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury
  Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí
  Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership
  Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské koncepce
  Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy
  Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů
Literature
  required literature
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2017. info
 • DYTRT, Z. Odpovědný management. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-352-6. info
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1. info
 • VÁCHAL, J., M. VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-2478-682-7. info
  recommended literature
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8. info
 • FOTR, J., E. VACÍK, I. SOUČEK, M. ŠPAČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-2473-985-4. info
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
 • ARMSTRONG, L. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information


ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška39
Zkouška40
Summary117
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/PEMBPMNM