PEMBPMNM Management

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Helena Marková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Lucie Reczková (seminar tutor)
Ing. Dominik Salat (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Wed 8:55–10:30 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPMNM/01: Wed 10:35–11:20 B101, L. Reczková
PEMBPMNM/02: Wed 11:25–12:10 B101, L. Reczková
PEMBPMNM/04: Wed 13:05–13:50 B101, L. Reczková
PEMBPMNM/05: Wed 10:35–11:20 B308, D. Salat
PEMBPMNM/07: Wed 12:15–13:00 A501, D. Salat
PEMBPMNM/09: Wed 10:35–11:20 AULA, P. Krejčí
PEMBPMNM/10: Wed 11:25–12:10 AULA, P. Krejčí
PEMBPMNM/11: Wed 12:15–13:00 AULA, P. Krejčí
PEMBPMNM/13: Mon 8:55–9:40 A412, P. Krejčí
PEMBPMNM/14: Mon 9:45–10:30 A412, P. Krejčí
PEMBPMNM/15: Mon 10:35–11:20 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/16: Mon 11:25–12:10 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/19: Mon 19. 2. Mon 13:05–13:50 D003, H. Marková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 500 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 291/500, only registered: 0/500
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Historický vývoj managementu. Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu. Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury. Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí. Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership. Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské kompetence. Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy. Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů.
Literature
  required literature
 • BLAŽEK, L. 2014. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 4429-2.
 • DYTRT, Z. 2017. Odpovědný management. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-352-6.
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M. A KOL. 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2478-682-7.
 • VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. 2013. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 978- 80-7261-232-1.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. 2017. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-231-7.
  recommended literature
 • ARMSTRONG, L. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 1407-3.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I. ŠPAČEK, M. a S. HÁJEK, 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-985-4.
 • LOJDA, J. 2011. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3902-1.
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ, 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 5545-8.
 • TVRDÍKOVÁ, M. 2008. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2472-728-8.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
seminář
individuální konzultace
demonstrace dovedností
Assessment methods (in Czech)
docházka na semináře (min 60 % účast – 5 % hodnocení),
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (5 %),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/PEMBPMNM