PEMBPMAS Marketing of Services

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (lecturer)
Ing. Ondřej Mikšík (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Wed 12:15–13:50 MS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPMAS/01: Wed 13:55–14:40 A211, O. Mikšík
PEMBPMAS/02: Wed 14:45–15:30 A211, O. Mikšík
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( PEMBAMAG Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing )
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 76 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/76, only registered: 1/76
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
To acquaint students with the application of marketing in services. The course includes clarification of the specific services properties definition that are the reason for the extension of the marketing mix in services. It enables to understand the importance and methods of marketing research in services, the creation of a strategic plan and use of the marketing mix elements.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Charakteristika trhu služeb
  Definice a vývoj služeb, marketingový přístup ke službám. Základní marketingové pojmy. Vlastnosti služeb. Klasifikace služeb. Pojetí marketingového mixu v oblasti služeb – stručná charakteristika prvků. Současné trendy ve službách. Vliv automatizace a robotizace.
  2. Proces STP a chování zákazníka na trhu služeb
  Segmentace – vlastnosti segmentu, segmentační kritéria. Zacílení – strategie zacílení. Tvorba pozice – změna pozice, strategie chybného positioningu, poziční mapy. Zákazník na trhu B2C. Generace Baby Boomers, X, Y, Z. Zákazník na trhu B2B a jeho specifika. Nákupní rozhodovací proces při koupi služby.
  3. Základní marketingový mix ve službách
  Pojetí 4P versus pojetí 4C. Produkt – koncepce totálního produktu, emoční přidaná hodnota, produktový mix., cross-sellíng versus up-selling, životní cyklus, inovace, nová služba. Cena – cenová taktika, typy cen, cenová strategie. Distribuce – distribuční cesty, strategie, franchising. Marketingová komunikace – prvky marketingového komunikačního mixu v pojetí off-line versus on-line, aktuální trendy v marketingové komunikaci.
  4. Rozšíření marketingový mix ve službách
  Procesy – typy procesů, řízení spotřebitelské poptávky, význam a měření kvality služeb. Materiální prostředí – interní a externí prostředí, využití senzorického marketingu, merchandising, POP/POS materiály, strategie vytváření požadované atmosféry. Lidský faktor – front-office versus back-office zaměstnanci, kategorizace zaměstnanců, schopnosti a vlastnosti kontaktních zaměstnanců, body language, psychologie prodeje, multilevel marketing.
  5. Specifika marketingového výzkumu ve službách
  Základní pojmy a metody. Trendy v marketingovém výzkumu uplatnitelné v oblasti služeb. Vybrané metody kvalitativního výzkumu. Mystery shopping v oblasti služeb.
  6. Přístupy CRM v oblasti služeb
  Systémy CRM. Transakční marketing versus marketing vztahů. Churn management. Retenční kampaně. Typy zákaznické loajality.
Literature
  required literature
 • ZAPLETALOVÁ, Š., BRACINÍKOVÁ, V. a MATUŠÍNSKÁ, K., 2019. Marketing služeb. Karviná: SU OPF.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5037-8. info
 • HAZDRA, A. a kol. Skvělé služby. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4711-8. info
  recommended literature
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0787-2. info
 • KARLÍČEK, M and KOL. Základy marketingu. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5. info
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2017. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3. info
 • KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast).
Hodnotící metody: týmová semestrální práce a její prezentace (40 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/PEMBPMAS