ARCHSTN042 Archeologie středověké a novověké sakrální architektury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 17:15–18:50 M9
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN042/A: St 18:55–19:40 M9, M. Tymonová
Předpoklady
Znalost českých a evropských církevních dějin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu zaměřeném na církevní problematiku se posluchači seznámí s duchovními a hmotnými doklady náboženského života v podobě sakrální architektury, pohřebního ritu a památek spojených s křesťanským kultem. Ve výkladu bude nastíněn vývoj církevní organizace, budování farních a řádových struktur, funkce kostelů a klášterů, liturgie a principy řeholního života, pohřební zvyklosti, kult světců i role poutnictví. Pozornost bude věnována reformním hnutím a nekřesťanským konfesím, které přispěly k diverzifikaci náboženského smýšlení. Faktografie jednotlivých témat bude probírána v přednáškách a na praktických příkladech rozvíjena v seminářích.
Výstupy z učení
Orientace v církevní problematice. Znalost relevantních pramenů v rozsahu přednášek a základní literatury. Aplikace poznatků v archeologické praxi.
Osnova
 • 1. Náboženské systémy a jejich ideové zdroje, prameny, terminologie, literatura. 2. Pohanská a křesťanská tradice, církevní misie a recepce křesťanství. 3. Archeologické doklady christianizace (církevní architektura, ritus, předměty). 4. Správní vývoj farní organizace v Čechách a na Moravě. 5. Řeholní život a jeho formy, řádové domy, klášterní školy a skriptoria. 6. Řády s mnišským a vojenským způsobem života, hospodářské dvory. 7. Kostely a kláštery, plakety, votivní předměty a doklady liturgické činnosti. 8. Hřbitovy a pohřební praktiky, osária, kostnice, devocionálie. 9. Středověké poutě a kult světců, poutní místa, cesty a „suvenýry“. 10. Krize církve (husitství, reformace a protestantismus, Jednota bratrská, novokřtěnci). 11. Projevy náboženského smýšlení v profánní oblasti. 12. Nekřesťanské památky, judaismus. 13. Civilizační přínos náboženství pro formování duchovních základů evropské identity. Studijní
Literatura
  povinná literatura
 • Sommer, P.: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury v Čechách. Praha 2001.
 • Unger, J.: Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. Opava 2008.
 • Unger, J.: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno 2006.
  doporučená literatura
 • Kouřil, P. (ed.): Velká Morava a počátky křesťanství. Brno 2014.
 • Galuška, L. – Poláček, L.: Církevní architektura v centrální oblasti velkomoravského státu. In: Sommer, P. (ed.): České země v raném středověku. Praha 2006, 92-153.
 • Vencl, S.: Dřevěná sakrální architektura a archeologie: ecclesia lignea jako zvláštní případ archeologických pozůstatků snížené viditelnosti. K poctě Vladimíru Podborskému, Brno 2014, 517-524.
 • Ahrens, C.: Die frühen Holzkirchen Europas. Stuttgart 2001.
 • Měřínský, Z., Podíl archeologie na výzkumu středověké architektury 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, Archaeologia historica 11, 1986, 25-38.
 • Štefan, I. – Varadzin, L.: Super altare in ecclesia tua.Die Anfänge der Pfarrorganisation in den böhmischen Ländern aus archäologischer Sicht. Praehistorica 31/2, 2014, 357-372.
 • Sommer, P.: Jeden den v sázavském klášteře. In: Nodl, M. – Sommer, P. (eds.): Jeden den ve středověku. Praha 2014, 57-88.
 • Kuthan, J.: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kostely. Vimperk 1994.
 • Bobková, L. – Konvičná, J. (ed.): Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století. Praha 2009.
 • Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997.
 • LeGoff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 2005.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná zkouška, docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN042