UBKCJLBK09 Morfologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8p+8s/sem. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 8. 3. 8:05–14:40 M10
Předpoklady
Poznatky z předmětů Úvod do studia jazykovědy a Bohemistický proseminář.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět obsahuje základní témata z oblasti funkční a formální morfologie. Je zdůrazňována vzájemná podmíněnost jazykových jevů (vztah k fonetice a fonologii, syntaxi, k textologickým disciplínám). Poznatky jsou vyvozovány a procvičovány prostřednictvím aktuálních psaných i mluvených textů. Do výuky je zařazena práce s ČNK. Cílem výuky je vybavit studenty základními znalostmi z morfologie tak, aby byli schopni popsat, posoudit a případně v zájmu typu textu modifikovat slova a slovní tvary.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v základních morfologických pojmech, pochopí jejich obsah a význam v popisu lingvistického systému. Student bude schopen funkční vlastnosti slov a slovních tvarů chápat jako prostředek ke srozumitelné a přesné psané i mluvené komunikaci. Základní pojmy vycházejí z okruhů, jež tvoří osnovu předmětu (viz níže).
Osnova
 • 1. Morfologie v systému lingvistických disciplín, základní pojmy; 2. Slovní tvar, morfologické slovo; 3. Gramatické kategorie vyššího řádu (slovní druhy, slovnědruhové transpozice); 4. Gramatické kategorie nižšího řádu (jmenné); 5. Gramatické kategorie nižšího řádu (slovesné); 6. Slovo a jeho utvářenost; 7. Substantiva; 8. Adjektiva; 9. Pronomina; 10. Numeralia; 11. Verba; 12. Adverbia; 13. Slovní druhy nesamostatné;
Literatura
  povinná literatura
 • HÖFLEROVÁ, E. Průvodce tvaroslovím současné češtiny. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2010. info
 • Hubáček, J. aj. Čeština pro učitele. VADE MECIUM BOHEMIAE, 2010. info
 • Karlík, P., Nekula, M., Z Rusínová (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2000. info
  doporučená literatura
 • HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988. info
 • KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006. info
 • Mluvnice češtiny I, II. Praha: Academia, 1986. info
Výukové metody
Přednáška, samostudium, dialog, cvičení, práce s textem.
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBK09