UBKCJLBK57 Čtení děl starší české literatury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Odvaha a chuť číst texty ve staré a střední češtině; elementární zkušenost s literárněvědným uvažováním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář rozvíjí a prohlubuje porozumění dějinám starší české literatury prostřednictvím četby a interpretace vybraných literárních textů. (Vychází mj. i ze studia rukopisů a starých tisků.) Doplňuje přednášky a semináře předmětu Starší česká literatura.
Výstupy z učení
Studující po absolvování předmětu:
- bude lépe rozumět jak staré a střední češtině, tak vybraným literárním dílům starší české literatury;
- osvojí si specifické interpretační dovednosti vázané na charakter starších děl;
- získá ty kulturní znalostní předpoklady, které jsou pro porozumění analyzovaným dílům nutné.
Osnova
 • Komentovaná četba a interpretace vybraných památek starší české literatury:
 • Dalimilova kronika.
 • Obscénní lyrika.
 • Tristram a Izalda.
 • Cest z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle.
 • Hájkova kronika.
 • Komedie vánoční o narození Syna božího.
Literatura
  povinná literatura
 • Česká středověká lyrika. Ed. J. Lehár. Praha: Vyšehrad, 1990
 • Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Eds. S. Stanovská; M. Kern. Brno: Masarykova univerzita, 2013
 • Tristram a Izalda. Ed. Z. Tichá. Praha: Mladá fronta, 1980
 • KABÁTNÍK, M. Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491−1492. Ed. M. Vajdlová. Litomyšl / Praha: Regionální muzeum / Ústav pro jazyk český AV ČR, 2019.
 • HÁJEK Z LIBOČAN, V. Kronika česká. Ed. J. Linka. Praha: Academia, 2013.
 • Komedie vánoční o narození Syna Božího. Ed. F. Šimek. In Národopisný věstník českoslovanský 20, 1927, s. 118–130.
  doporučená literatura
 • SOUČEK, S. Ke Komedii vánoční o narození Syna božího pocházející z Vlachova Březí. In: Strahovská knihovna 12–13, 1977--78, s. 122–158.
 • Na okraj Kroniky české. Red. Jan Linka. Praha: Academia, 2015
Výukové metody
Komentovaná četba a interpretace vybraných památek starší české literatury, doplňující cvičení, týmová práce.
Metody hodnocení
Aktivní účast v diskusi nad texty.
Informace učitele
Znalost zadaných textů a poučená účast v diskusi (interpretaci památek starší české literatury).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBK57