UBKCJLBP18 Česká literatura 20. století 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs seznamuje s dějinami české literatury od 90. let 19. století do roku 1945, a to prostřednictvím přednášek i seminářů, které se soustředí zejména na komentované čtení textů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- charakterizovat hlavní problémy a etapy dějin literatury moderního období
- charakterizovat poetiku významných autorů
- charakterizovat jednotlivé literární směry
- vysvětlit proměny literatury během 20. století
- definovat modernu a avantgardu
Osnova
 • 1. Moderna v české literatuře, její diferenciace a proměny, význam literární kritiky 2. Problém dekadence 3. Symbolistická poezie a proměny lyriky na počátku 20. století 4. Naturalismus v próze a protinaturalistická reakce (secesní próza) 5. Drama na přelomu století 6. Předválečná moderna, civilismus 7. Experimenty v próze dvacátých let 8. Od proletářské poezie k poetismu 9. Krize avantgardy a poezie 30. let 10. Drama v meziválečném období 11. Próza 30. let 12. Literární kritika v meziválečném období 13. Literatura v období nacistické okupace
Literatura
  povinná literatura
 • MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • LEHÁR, J., A. STICH, J. JANÁČKOVÁ a J. HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. info
 • MACHALA, L.; PETRŮ, E. et al. Panorama české literatury. Olomouc, 1994. info
  doporučená literatura
 • ČORNEJ, P. et al. Česká literatura na předělu století. Jinočany: HH, 2001.
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905–1923. Praha: Academia, 2010.
 • PAPOUŠEK, V. et al. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017.
 • Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Zeman, M. (ed.) Praha: Československý spisovatel, 1987.
 • PAPOUŠEK, V. et al. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014.
 • Lexikon české literatury. Praha: Academia, 1985–2008. (4 díly)
 • ŠTĚDROŇOVÁ, E. Hledání nové modernosti. Brno: Host, 2016.
 • DOLEŽAL, J. Česká kultura za protektorátu. Praha: NFA, 1996.
 • V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Urban, O. M. (Ed.) Praha: Obecní dům; Arbor vitae, 2006.
 • VOJVODÍK, J., WIENDL, J. et al. Heslář české avantgardy: estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha: FF UK, 2011.
 • PUTNA, M. C. Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, 2010. ISBN 978-80-721-5391-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, H. Česká dekadence. Kontext - text - interpretace. Brno, 2000. info
 • ČOLAKOVÁ, Ž. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Praha, 1999. info
 • PUTNA, M. C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Praha, 1998. info
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.