UBKCJLBP29 Stylistika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předpokladem je úspěšné zvládnutí lingvistických disciplín ve studijním plánu předcházejících. Stylistika je završující lingvistickou disciplínou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je pojat jako završení studia lingvistických předmětů v bakalářské úrovni studijního oboru. Důraz je položen na systémovou charakteristiku textů, sleduje se vztah funkce textu a užitých výrazových prostředků. Kromě postupů české funkční stylistiky jsou uvedeny i ty postupy, které vycházejí z novějších komunikačních teorií. Cílem výuky je podat ucelený přehled o mluvených a psaných textech v lidské činnosti (včetně textů elektronických) a prohloubit schopnost studentů tvořit texty s předem definovanou funkcí.
Výstupy z učení
Zkouška (část písemná + ústní). Písemnou částí zkoušky je seminární práce, v níž student prokáže schopnost vytvořit odborný text. Důraz bude kladen na kompozici textu, na schopnost uplatnit postupy zajišťující koherenci a kohezi textu. Student prokáže dovednost pracovat s jinými odbornými texty a předvede vlastní stylizační schopnosti odpovídající nárokům na text odborného stylu.
Osnova
 • 1. Vývoj zkoumání jazyka a řeči v české lingvistice; 2. Stylistika – její postavení v lingvistice; 3. Vlastnosti textu; 4. Hypertext, elektronický hypertext; 5. Stylistická platnost výrazových prostředků; 6. – 11. Texty podle dominantní funkce; 12. Slohové postupy a útvary; 13. Možnosti analýzy mluveného a psaného textu
Literatura
  povinná literatura
 • ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha, 2008. info
 • ČMEJRKOVÁ, S. a DANEŠ, F. a SVÉTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  doporučená literatura
 • HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997. info
 • DANEŠ, F. Mluvnice češtiny III. Praha: Academia, 1987. info
 • DANEŠ, F. český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. info
  neurčeno
 • HÖFLEROVÁ, E. Elektronický hypertext. In Studie k moderní mluvnici češtiny. 2, Komunikační situace a styl Eds. O. Uličný, S. Schneiderová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. info
Výukové metody
přednáška; samostudium; analýza textů; dialog; tvorba vlastního textu
Metody hodnocení
seminární práce;zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.