UBKCJLBP55 Literatura a etika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 15:35–16:20 M13
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP55/A: St 16:25–17:10 M13, J. Heczko
Předpoklady
Schopnost porozumět odbornému (filosofickému a literárněvědnému) textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje různým souvislostem mezi literaturou (uměním) a etikou (morálkou), resp. vztahům mezi etickými normami a funkcí literatury. Úvodní lekce představují podoby těchto vztahů v historické perspektivě. Následující části se zabývají etickými podněty a tzv. etickým obratem v současné literární vědě. Jelikož se myšlení o literatuře neděje ve vakuu, jsou uvedeny také některé etické přístupy, jak se jimi zabývá současná filozofie nebo sociologie.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu: získá přehled o tom, jak se utvářely vztahy mezi uměním a etickými otázkami v průběhu dějin; dokáže se orientovat v hlavních etických přístupech současného myšlení; seznámí se s etickými otázkami různých literárněvědných škol; prohloubí schopnost reflektovat svoji čtenářskou zkušenost.
Osnova
 • 1. Umění a/versus morálka, etika a/versus literatura: historický přehled I.
 • 2. Umění a/versus morálka, etika a/versus literatura: historický přehled II.
 • 3. Umění a/versus morálka, etika a/versus literatura: historický přehled III.
 • 4. Ztráta ctnosti (A. MacIntyre) v tekutém světě (Z. Bauman) a v době kritiky etického esencialismu (poststrukturalismus).
 • 5. Potřeba uspořádaného modelu světa (Ch. Taylor), užitečné fikce (R. Rorty).
 • 6. Angažovaná literatura (J.-P- Sartre, T. Eagleton, P. Bourdieu).
 • 7. Literatura a tradiční hodnoty (W. Booth, F. R. Leavis).
 • 8. Recepční estetika – etické podněty.
 • 9. Hermeneutika – etické podněty I.
 • 10. Hermeneutika – etické podněty II.
 • 11. Dekonstrukce J. Derridy – jak být práv jinému.
 • 12. Etika čtení – J. Hillis Miller.
 • 13. Literatura jako jedinečná událost a odpovědné čtení – Derek Attridge.
Literatura
  povinná literatura
 • ATTRIDGE, D. „Ta podivná instituce, které se říká literatura“. Rozhovor s Jacquesem Derridou. Aluze, 2000, roč. 4, č. 2, s. 122–150.
 • GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha: Oikoymenh, 1999.
 • ATTRIDGE, D. Derrida a problematizování literatury. Aluze, 2000, roč. 4, č. 2, s. 102–120.
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, 2001. info
  doporučená literatura
 • BAUMAN, Z. Tekuté časy. Praha: Academia, 2017.
 • TAYLOR, Ch. Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2002.
 • MACINTYRE, A. Ztráta ctnosti. K morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004.
 • RICOEUR, P. Čas a vyprávění III. Praha, 2008. info
 • KERMODE, F. Smysl konců. Brno, 2007. info
 • DERRIDA, J. Síla zákona. Praha, 2002. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava – četba, diskuse.
Metody hodnocení
Klasifikovaná rozprava nad vypracovanou seminární prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP55