UBKCJLNP01 Metody literární historie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět v historické perspektivě mapuje různé přístupy k psaní dějin literatury od druhé poloviny 19. století po současnost; velká pozornost je věnována čtení a metodologické reflexi konkrétních textů. Studenti získají znalosti o proměnách literární historie jako vědy od počátku do současnosti a zároveň schopnosti identifikovat metodologické pozadí literárněhistorických textů a reflektovat pluralitu přístupů k dějinám. To povede k posílení schopnosti kritického čtení odborných textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní metodologie 19. a 20. století;
- identifikovat rozdíly mezi různými přístupy;
- určit vazbu na obecně historické myšlení v literární historii;
- reflektovat metodologická východiska konkrétního literárněhistorického textu;
- kriticky reflektovat přístupy ve svém literárněhistorickém textu (závěrečné práci)
Osnova
 • 1. Zrození literární historie jako „vědy“ – pozitivismus, německá Literaturwissenschaft.
 • 2. Antipozitivistické metodologie konce 19. století – estopsychologie, duchověda; syntézy: Lansonovo „explication de texte“.
 • 3. Počátky české literární historie – Vlčkova škola, Arne Novák.
 • 4. „Likvidace“ literární historie formalistickými proudy 1. poloviny 20. století (ruský formalismus, new criticism).
 • 5. Český strukturalistický historismus.
 • 6. Marxismus v literární historii, problém teorie nadstavby, Vodičkova teorie úkolů.
 • 7. Marxistické inspirace v západní Evropě: L. Goldmann, R. Williams, kulturní materialismus, koncept „distant reading“.
 • 8. Hermeneutické přístupy k dějinám (Gadamer) a obrat ke čtenáři: kostnická škola (Jauss), inspirace školou Annales: „dějiny literárních děl“ (Chartier), inspirace reader-response criticism (Fish).
 • 9. Diskuse o narativitě (literárních) dějin: Barthes, White, Ricoeur, Veyne, Certeau…
 • 10. Foucault revolucionizuje historii.
 • 11. „Nová věda o dílech“ P. Bourdieua.
 • 12. Nový historismus / kulturní poetika.
 • 13. České diskuse o psaní literárních dějin od 90. let.
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍČEK, T. Felix Vodička – názor a metoda. Praha: Academia, 2010.
 • MÜLLER, R., ŠEBEK, J. (eds.) Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014.
 • PAPOUŠEK, V., TUREČEK, D. Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl, 2005. info
  doporučená literatura
 • MORETTI, F. Grafy, mapy, stromy: abstraktní modely literární historie. Praha: Karolinum, 2014.
 • DE CERTAU, M. Psaní dějin. Brno: CDK, 2012.
 • Slovo a smysl, 2004, č. 2
 • JANOUŠEK, P. Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha, 2012. info
 • COSETINO, A. Vědecký realismus a literatura. Praha, 2011. info
 • BOURDIEU, P. Pravidla umění. Brno, 2010. info
 • BLÁHOVÁ, K. České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914). Praha, 2009. info
 • WIENDL, J. (ed.). Hledání literárních dějin v diskusi. Praha - Litomyšl, 2007. info
 • BOLTON, J. (ed.). Nový historismus / New historicism. Brno, 2007. info
 • FOUCAULT, M. Archeologie vědění. Praha, 2002. info
 • Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, 2001. info
Výukové metody
Přednášky, komnetované čtení.
Metody hodnocení
Zkouška má charakter metodologické rozpravy nad předloženým seznamem četby a seminární prací studenta, analyzující vybrané literárněhistorické dílo.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.