UBKCJLNP02 Textová lingvistika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:05–9:40 310
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP02/A: Út 8:55–10:30 H7, S. Schneiderová
Předpoklady
Znalosti absolvovaných předmětů jazykovědné bohemistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklady navazují mj. na znalosti získané ve stylistice – na znalosti o textu a jeho stylu. Studenti se učí text chápat jako prostředí, v němž a pomocí něhož se realizuje činnost člověka. Pozornost se soustřeďuje jak na poznání faktorů text konstituujících, tak na odhalování jejich vztahů. Studenti se učí kompletovat znalosti ze všech absolvovaných lingvistických disciplín, učí se poznatky textové lingvistiky aplikovat při poznávání vlastností textů všech stylových oblastí. Učivo lze rozvíjet v povinně volitelném bloku předmětem Komplexní analýza mluveného a psaného textu.
Výstupy z učení
Schopnost vyjadřovat se odborným jazykem mluveným i psaným. Schopnost posoudit text (mluvený i psaný) v interdisciplinárních souvislostech Znalost relevantní odborné literatury domácí i zahraniční.
Osnova
 • 1. Textová lingvistika v moderní filologii 2. Komplexnost mluveného a psaného textu 3. Faktory konstituující text, jejich průniky, souvislosti a vztahy 4. Dialogická síť jako princip diskurzu 5. Typy textů – slohové postupy a útvary v aktuálním kom. prostředí 6. Vlastnosti lineárních textů (zejm. koherence, koheze) 7. Aktuální členění větné 8. Kompoziční vlastnosti nelineárních textů klasických i elektronických 9. Pragmatické a psychologické aspekty produkce a percepce textu 10. Teorie mluvních aktů 11. Realizace mluvních aktů v psaném projevu 12. Realizace mluvních aktů v mluveném projevu 13. Textová lingvistika a umělecký text
Literatura
  povinná literatura
 • AUER, Peter. Jazyková interakce. Online. Praha: NLN, 2014, [citováno 2024-04-24] info
 • MACUROVÁ, Alena. Komunikace v textu a s textem.. Online. Praha: NLN, 2012, [citováno 2024-04-24] info
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Online. Praha: NLN, 2012, [citováno 2024-04-24] info
 • PRAVDOVÁ, M. Akademická příručka českého jazyka. Online. Praha: Academia, 2010, [citováno 2024-04-24] info
 • ECO, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech.. Online. Praha: Academia, 2010, [citováno 2024-04-24] info
 • ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Online. Praha, 2008, [citováno 2024-04-24] info
  doporučená literatura
 • SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Analýza diskurzu a mediální text. Online. Praha: Karolinum, 2015, [citováno 2024-04-24] info
 • HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika češtiny.. Online. Praha: Karolinum, 2013, [citováno 2024-04-24] info
 • OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace.. Online. Praha : Libri, 2007, [citováno 2024-04-24] info
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Online. Praha: Portál, 2005, [citováno 2024-04-24] info
 • KOŘENSKÝ, J., HOFFMANNOVÁ, J., MÜLLEROVÁ, O., JAKLOVÁ, A. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Online. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-363-2. [citováno 2024-04-24] info
 • WATZLAWICK, P. aj. Pragmatika lidské komunikace. Online. Hradec Králové: Konfrontace, 1999, [citováno 2024-04-24] info
 • HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... Současná situace stylistiky. Online. Praha: Trizonia, 1997, [citováno 2024-04-24] info
 • MÜLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Online. Praha: Academia, 1994, [citováno 2024-04-24] info
 • BEČKA, J. Česká stylistika. Online. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0020-8. [citováno 2024-04-24] info
 • UHLÍŘOVÁ, Ludmila. Knížka o slovosledu. Online. Praha: Academia, 1987, [citováno 2024-04-24] info
Výukové metody
přednáška teoretická příprava dialog diskuse
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP02