UBKCJLNP16 Regionální literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každé liché pondělí 8:55–12:10 M9, kromě Po 11. 3. ; a Po 18. 3. 8:55–12:10 M9
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP16/A: Út 13:55–14:40 H8, J. Záhora
Předpoklady
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s vývojem a aktuální podobou krajově a regionálně podmíněné literatury v souvislosti s regionálním vědomím obyvatel a jejich identitou. Vedle pojmu region a regionalismus zdůrazňujeme areálové uchopení problematiky, přihlíží se také k některým přístupům literárněvědné komparatistiky. Pozornost je věnována určitým švům, tedy meziliterárnosti, kterou chápeme jako vztahy literatur, které tvoří zvláštní meziliterární společenství
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat klíčové pojmy a termíny z oblasti regionalismu - identifikovat různé metodologické přístupy k regionalismu - interpretovat zásadní texty z tzv. regionální literatury - zařadit tyto texty do literární historie.
Osnova
 • 1. Úvod – Terminologická báze, definice.
 • 2. Region, regionalismus a areálovost – vývoj pojetí.
 • 3. Literární komparatistika, žánrová typologie.
 • 4. Různé koncepce areálových studií ve vývoji.
 • 5. Region – areál – sociální vědy.
 • 6. Jazyk, text jako základ regionalistických a areálových studií.
 • 7. Regionalismus a meziliterárnost.
 • 8. Zónové komplexy v literatuře zejména střední Evropy.
 • 9. Brněnská škola areálových studií a meziliterárnosti.
 • 10. Regionální identita obyvatel severní Moravy a českého Slezska
 • 11. Identita autorského subjektu ve vybraných dílech spisovatelů severní Moravy a českého Slezska.
 • 12. Regionální identita obyvatel v česko-polském pohraničí.
 • 13. Identita autorského subjektu ve vybraných dílech spisovatelů severní Moravy a českého Slezska.
Literatura
  povinná literatura
 • Do nitra Askiburgionu. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2000–2009.
 • MARTINEK, L. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004.
 • MARTINEK, L. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007.
 • MARTINEK, L. Identita v literatuře Těšínska. Opava – Kielce: Literature & Sciences – Oficyna wydawnicza „STON2“, 2015.
 • URBANOVÁ, S. Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. Olomouc: Votobia, 2001. Žijeme spolu, nebo vedle sebe? Praha: Obec spisovatelů, 1998.
  doporučená literatura
 • Areál – sociální vědy – filologie. I. Pospíšil (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 • Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. I. Pospíšil (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1998.
 • DOROVSKÝ, I. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy. Estetika, Brno, 1999, roč. 36, č. 1–3, s. 27–34.
 • DOROVSKÝ, I. Slované a Evropa. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • MARTINEK, L. Próza polských autorů v ČR po roce 1990 ve světle kulturní a společenské transformace. In: Národnostní menšiny na přelomu století. Opava – Praha: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě – Dokumentační a informační středisko Rady Evrop
 • MARTINEK, L. Spotkanie – Setkání. K problematice bilingvní tvorby střední generace polských autorů z českého Těšínska. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PdF UJEP v Ústí nad Labem ve dne
 • POSPÍŠIL, I. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 • POSPÍŠIL, I. Areál a filologická studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 • SVOBODA, J. Literární tradice ve Slezsku a na Severní Moravě (její vývoj v 19. a 20. stol.). In: Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997.
 • URBANOVÁ, S. Chápání regionu a regionální tematiky. Průzkumná sonda do recepce literatury v oblasti Slezska a Severní Moravy, Česká literatura, 1999, č. 6, s. 608–627.
 • URBANOVÁ, S. Region, regionalismus, regionální literatura v proměnách času. In: Proměny literatury pro mládež – vstup do nového tisíciletí. Brno: Ústav literatury pro děti a mládež PdF MU v Brně, 2000.
Výukové metody
přednáška, referáty, komentované čtení
Metody hodnocení
Průběžná příprava na jednotlivé okruhy formou četby konkrétních textů. Seminární práce a referát.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP16