UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP312/A: Po 11:25–13:00 LUCJ, Út 11:25–13:00 LUCJ, J. Malá, T. Pavlíková Alešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické cvičení z italštiny 3 navazuje na předchozí blok cvičení a je zaměřen na další rozvíjení a zdokonalování praktických jazykových znalostí a komunikativních dovedností posluchačů, zvládnutí náročnějších pasáží italské gramatiky a rovněž na rozšiřování slovní zásoby. Posluchači se přibližují úrovni samostatných uživatelů jazyka. Výuka podle české učebnice je doplněna italskými studijními texty, poslechy a četbou středně obtížných literárních i neliterárních textů na současná témata, což napomáhá rozvoji schopnosti posluchačů rozumět mluvenému i psanému slovu a slouží zároveň jako základ pro diskusi, konverzační i písemná cvičení na běžné náměty. Konverzační složka kurzu vytváří studentům příležitost seznámit se s grafickou strukturou italského deníku a porozumět novinovému článku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvládne italštinu na úrovni A2-B1;
- prohloubí si znalosti gramatiky včetně používání odborného názvosloví;
- porozumí autentickému mluvenému textu a dokáže jej komentovat;
- dokáže pochopit a přeložit odbornější psaný text a zpracovat resumé;
- umí vyjádřit a obhájit svůj názor.
Osnova
 • 1. L’impaginazione di un quotidiano; pronomi relativi
 • 2. Conversazione a partire dalla recensione di un libro; passato remoto dei verbi in –ere e dei verbi irregolari
 • 3. Conversazione a partire dalla recensione di un concerto; trapassato remoto
 • 4. Conversazione a partire dalla recensione di un’opera
 • lirica; esprimere un parere sulle persone; fare paragoni; gerundio composto; proposizioni implicite con participio passato
 • 5. Rassegna stampa degli studenti; forma passiva con l’ausiliare essere/ venire
 • 6. Conversazione a partire da un articolo di costume; si passivante; andare + participio passato
 • 7. Conversazione a partire da un articolo satirico; test 1, revisione
 • 8. Conversazione a partire da un editoriale; esprimere desideri; parlare di un‘eventualità; futuro anteriore; infinito passato
 • 9. Rassegna stampa degli studenti; proposizioni implicite con infinito passato; proposizioni avversative implicite (invece di + infinito)
 • 10. Conversazione a partire da una corrispondenza di viaggio; condizionale composto; particella la
 • 11. Conversazione a partire da un articolo sportivo; forma impersonale del verbo; proposizioni consecutive e causali implicite
 • 12. Conversazione a partire da un articolo di cronaca; concordanza dei tempi all’indicativo
 • 13. Rassegna stampa degli studenti; est 2, revisione generale
Literatura
  povinná literatura
 • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2017.
Výukové metody
cvičení, četba, domácí práce
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních (min. 80 %), dva písemné testy s různými typy cvičení a překladem
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP312