UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVD0010/A: St 10:35–12:10 H6, H. Komárková
Předpoklady
UHVD1001 Úvod do studia dějin
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář věnovaný roli střední Evropy a jejímu obraz kolísajícímu mezi úvahovým modelem centra (center) a periférie křesťanského světa a střední Evropou jako svébytným badatelským fenoménem zdůrazňujícím analogické vnitřní vazby zdejších monarchií. Pozornost bude věnována diskusi o tzv. středoevropském modelu i současně se rozvíjejícímu bádání zdůrazňujícímu roli kontaktů rozdílné intenzity středoevropských knížectví a monarchií s politickými, ekonomickými a kulturními centry říšského ale i byzantského prostředí.
Výstupy z učení
Student bude schopen se orientovat v problematice. Student bude schopen orientovat se v základní literatuře k problematice.
Osnova
 • 1. Pojem středověk, základní literatura, metodologická východiska současného bádání o středověku. 2. Prameny k dějinám středověku – typy pramenů, výpovědní hodnota pramenů, problematika interpretace pramenů, PVH 3. Kultura středověku – základní charakteristiky období, pojetí středověké kultury v dílech evropské a domácí historiografie 4. Každodenní život ve středověku – koncepce zkoumání každodennosti, problematika mentalit v psaní o dějinách 5. Panovník ve středověku – význam a vnímání fenoménu, interpretace v literatuře a nové badatelské přístupy
 • 6. Město a městská společnost ve středověku – základní charakt. fenoménu, prameny a přístupy k jejich interpretaci
 • 7. Peníze a čas ve středověku – chudoba a bohatství v očích středověkých autorů, vnímání hodnoty času a peněz, proměna středověké společnosti
 • 8. Magický rok tisíc a další mezníky ve vývoji evropské středověké společnosti – problematika „zlomů“ a koncepce „dlouhého trvání“
 • 9. Obec ďáblova a Obec boží – středověká filozofie a její východiska a vlivy
 • 10. Smích a pláč ve středověku – vnímání emocí ve středověké společnosti, výsměch jako nástroj společenské kontroly
 • 11. Smrt ve středověku – zdraví a nemoc
 • 12. Žena ve středověku – problematika genderu v psaní o dějinách, postavení ženy a jeho vnímání na základě analýzy pramenů
 • 13. Středověk jako pop-kulturní fenomén – literatura, film, televize, vnímání středověku v kontextu soudobé evropské společnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha 1997. info
 • Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002. info
 • Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha 1997. info
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. info
 • Jan, L. Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006. info
 • Wihoda, M.:. Vladislav Jindřich. Brno 2007. info
 • Třeštík, D. Vznik Velké Moravy. Praha 2001. info
 • Jan, L. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000. info
 • Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0. info
Výukové metody
Seminární výuka - diskuze, práce s prameny
Metody hodnocení
Závěrečná rozprava/diskuze nad probíranými tématy, seminární práce.
Informace učitele
75% účast na hodinách.
Aktivní účast na hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD0010