UHVD0029 Prameny k dějinám studené války

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lucie Gilarová (cvičící)
Mgr. Vít Němec (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UHVD1001 Úvod do studia dějin
Úspěšné absolvování předmětu UHVD1001 Úvod do studia dějin a znalostí z předmětu získaných (techniky badatelské práce; sběr a třídění materiálu; práce s katalogy, bibliografiemi, encyklopediemi; přehled o historických institucích; nauka o pramenech; kritika a interpretace pramenů; metody historické práce).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář rozvíjí cyklus přednášek ze světových nejnovějších dějin. Vedoucí semináře rozvíjí spolu se studenty přednášenou látku a to především formou samostatně vypracovaných referátů, jejichž témata jsou vybrána tak, aby prohlubovala základní znalosti z přednášek, popř. rozvíjela méně exponované problémy. Organickou součást semináře tvoří diskuse studentů nad referáty, resp. problémy nadnesenými vedoucím semináře, dále rozbor pramenů důležitých pro danou problematiku a vypracování semestrální práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a popsat důležité rysy a mezníky historických etap studené války;
- popsat pojem studená válka a určit časový rozsah tohoto období;
- popsat významné milníky studené války spolu s jejími významnými představiteli;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly mezi Západním a Východním blokem;
- analyzovat prameny důležité pro problematiku studené války (tisk, rozhlas, filmové týdeníky, propaganda, dokumenty apod.);
- aplikovat získané znalosti a prokázat je v písemném testu;
- demonstrovat své znalosti a prezentovat je během referátu na vybrané téma z období studené války;
- napsat seminární práci na vybrané téma z období studené války, kde na základě argumentace demonstruje získané znalosti vycházející z četby monografií a rozboru pramenů.
Osnova
 • 1. Co je studená válka? (Pojem, charakteristika, periodizace)
  2. W. Churchill: Projev ve Fultonu a jeho ohlas v českém dobovém tisku
  3. G. Kennan: Tzv. dlouhý telegram
  4. J. V. Stalin: Projev k volbám do Nejvyššího sovětu v únoru 1946
  5. A. A. Ždanov: O mezinárodní situaci (Projev na zasedání Informbyra v září 1947)
  6. Protijugoslávské rezoluce 1948 a 1949
  7. Severoatlantická smlouva z dubna 1949
  8. Vojenská porada v Moskvě v lednu 1951 - mýtus a skutečnost
  9. Návrh SSSR na neutralizaci Německa z března 1952
  10. Suezská krize na pozadí blokového soupeření
  11. Usnesení Nejvyššího sovětu SSSR o výsledcích cesty N. Chruščova a N. Bulganina do Barmy, Afghánistánu a Indie v roce 1955
  12. Nóta vlády SSSR vládám USA, GB a FR o berlínské otázce z listopadu 1958 + Nóta vlády SSSR na uzavření mírové smlouvy s Německem z ledna 1959
  13. Role OSN v poválečném světě a její podíl na řešení mezinárodních krizí
  14. Schůzka J. F. Kennedy - N. S. Chruščov ve Vídni na jaře 1961
  15. Založení, činnost a zánik Informačního byra (1947-1956)
  16. Čínsko-sovětská roztržka: příčiny a důsledky
  17. Smlouvy SALT 1 a ABM (1972) jako mezník v jaderném zbrojení
  18. Snahy o odzbrojení (50. - 80. léta)
  19. Mírové hnutí (40. - 80. léta)
  20. Ohlas korejské války v českém tisku (1950-1953)
  21. Zahraničně politická koncepce Charlese de Gaulla v letech 1958-1969
  22. Sovětská zahraniční politika 1964-1983 a tzv. Brežněvova doktrína
  23. Henry Kissinger a hlavní rysy jeho zahraničně politická koncepce
  24. Válka v Indočíně na stránkách českého tisku
  25. Dekolonizace v 50. a 60. letech na stránkách českého tisku
Literatura
  doporučená literatura
 • DURMAN, K. Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991). Světová válka a nukleární mír I. Praha 2004. info
 • NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I., II. Praha 2000. info
 • BERGHE, Y. Vanden. Velké nedorozumění. Dějiny studené války (1917-1990). Praha 1996. info
 • VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEJCHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000. info
 • LUŇÁK, P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997. info
 • KENDALLOVÁ, Bridget. Studená válka. Nový pohled na konflikt mezi Západem a Východem. Praha, 2018. info
 • EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Praha, 2015. info
 • DRULÁK, P. Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha, 2009. info
Výukové metody
Informačně – receptivní metoda, heuristická metoda, výzkumná metoda
Metody hodnocení
Docházka, průběžný písemný test s alespoň 75% správných odpovědí, prezentace referátu k vybranému tématu studentem, vypracování seminární práce na totéž téma v rozsahu alespoň 12 normostran.
Informace učitele
Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí během semestru), úroveň referátu k zadanému tématu, výsledek průběžného písemného testu a úroveň semestrální práce (vzniká z referátu a diskuse k němu). Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD0029