UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHCOBP01/A: Út 13:05–14:40 H9, H. Komárková
Předpoklady
Předpokladem je absolvování přednášek v rámci Úvodu do studia dějin, respektive zvládnutí probíraného učiva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář je zaměřen na osvojení základních poznatků a dovedností potřebných pro bádání nad staršími dějinami středoevropského prostoru. Důraz je kladen na osvojení si schopnosti analýzy a interpretace různých druhů a typů zejména písemných pramenů, s nimiž se badatel může setkat při zkoumání fenoménů středověkých a raně novověkých dějin. Student získá rovněž zkušenosti s přípravou a prezentací vybraného tématu zpracovaného ve formě seminární práce a osvojí si základní terminologii.
Výstupy z učení
Student bude ovládat základní postupy práce s historickými prameny a sekundární literaturou.
Osnova
 • 1. Základní pojmy, periodizace starších dějin, seznámení se základní sekundární literaturou.
 • 2. Informační zdroje ke starším dějinám – vyhledávání sekundární literatury, edice, internetové zdroje a databáze, instituce, vyhledávání v archivních (digitálních) databázích.
 • 3. Prameny k dějinám středověku – základní přehled, typy pramenů, výpovědní hodnota pramenů, problematika interpretace pramenů.
 • 4. Písmo – vývoj písma ve středověku, základní orientace v problematice.
 • 5. Diplomatické prameny I – základní charakteristika, kategorizace, kritika – vnitřní, vnější, listina, list.
 • 6. Diplomatické prameny II – problematika datace, převody datací.
 • 7. Normativní prameny – základní charakteristika, analýza, možnosti interpretace.
 • 8. Narativní prameny I – základní charakteristika, kategorizace, možnosti interpretace.
 • 9. Narativní prameny II – středověké narativní prameny české provenience, analýza vybraného pramene.
 • 10. Prameny městské provenience jako specifická kategorie – základní kategorizace, možnosti interpretace.
 • 11. Prameny osobní povahy – korespondence atd., možnosti interpretace a využití pro zkoumání starších dějin.
 • 12. Vybrané typy pramenů a jejich specifika – formuláře, závěti, výslechové protokoly apod.
 • 13. Prezentace studentských seminárních prací, závěrečné shrnutí probírané problematiky.
Literatura
  povinná literatura
 • Bláhová, M. Historická chtronologie. Praha 2001. info
 • Le Goff, J. O hranicích dějinných období: na příkladu středověku a renesance. Praha 2014.
 • Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007. info
 • Rosenthal, J. T. (ed.). Understanding Medieval Primary Sources: Using Historical Sources to Discover Medieval Europe. Abingdon-on-Thames 2014.
 • Zwettler, O. Čítanka k obecným dejinám středověku. Brno 1994.
  doporučená literatura
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. info
 • Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha 1991. info
 • Ferdinand Seibt. Lesk a bída středověku. Praha 2000. info
 • Huizinga, J. Podzim středověku. Praha 1999. info
 • Friedrich, G. Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1997. info
 • Le Goff, J. Za jiný středověk. Čas kultura a práce na středověkém Západě: 18 esejů, Praha 2005. info
 • Wihoda, M. Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005. info
 • Bloch, M. Feudální společnost. Praha 2010.
 • Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, 1992, 1997, 2002. Praha, 2006. info
 • ČORNEJ, P. Fundamentals of Czech History. Praha, 1992. info
 • Bloch, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha, 1967. info
Výukové metody
seminář, diskuze, domácí práce, prezentace
Metody hodnocení
Minimálně 75 % docházka, odevzdání seminární práce, prezentace zpracování tématu seminární práce ve výuce, aktivní zapojení do výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UHVHCOBP01