UHVHMBP010 Muzejní legislativa v ČR a EU

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP010/A: Po 14:45–16:20 H3, M. Zapletal
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro činnost a funkčnost spektra paměťových institucí je nezbytný legislativní prostor. Cílem semináře je seznámit studenty s legislativními normami platnými a aplikovanými v muzejních a dalších paměťových institucích v České republice a Evropské unii. Pro pochopení současného stavu je nutný historický exkurs do jednotlivých vybraných etap vývoje předmětné legislativy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student znát:
- základní obrysy historie muzejní legislativy;
- zákon a další právní normy týkající se muzeí v ČR;
- kontext muzejní legislativy v EU;
Osnova
 • 1. Úvod do muzejní legislativy. 2. Zákon o muzeích a galeriích vs. zákon o ochraně sbírek muzejní povahy. 3. Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR. 4. Správa, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy. 5. Ochrana sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem. 6. Inventarizace a účetnictví v muzejní praxi. 7. Tvorba sbírek, péče o sbírky a vývoz sbírkových předmětů do zahraničí. 8. Autorský zákon a rozpočtová pravidla. 9. Podpora kultury a Státní fond kultury ČR. 10. Státní kulturní politika. 11. Státní památková péče. 12. Kulturní dědictví a jeho ochrana dle mezinárodních úmluv. 13. Profesní etické kodexy v muzejnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • Buriánková, M. – Komárková, A. – Šebek, F. (eds.). Úvod do muzejní praxe. Praha 2010.
 • Varhaník, J. – Malý, S. Zákon o státní památkové péči. Komentář. Praha 2011.
 • Šebek, F. a kol. Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR. Praha 2000.
 • Žalman, J. Příručka muzejníkova II. Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely. Praha 2006.
 • Žalman, J. Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha, Brno 2002.
  doporučená literatura
 • Beneš, J. Základy muzeologie. Opava 1997.
 • Knapík, J. – Olšovský, J. – Šopák, P. – Váhala, D. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
 • Jirásek, Z. – Korbelářová, I. – Žáček, R. České muzejnictví pod vlivem politických změn po roce 1945. In: Sborník z konference Muzea v procesu transformace. Brno 2004, s. 33–41.
Výukové metody
četba, diskuse, domácí práce
Metody hodnocení
Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP010