UHVHMBP037 Základy archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 16:25–17:10 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP037/A: St 17:15–18:00 M7, M. Tymonová
Předpoklady
Znalost dějin českých zemí od pravěku do raného novověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí s metodou pravěké a medievální archeologie, periodizací, chronologií a kulturní systematikou sídelních struktur českých zemí a s nimi souvisejících oblastí. Postiženy budou hlavní vývojové tendence jednotlivých etap s charakteristikou materiální a nemateriální sféry z hlediska sociálních, hospodářských, duchovních a kulturních trendů.
Výstupy z učení
Orientace v archeologické problematice. Znalosti v rozsahu přednášek a základní literatury.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1. Úvod, metoda archeologie a historie, periodizace, chronologie, literatura. 2. Přírodní prostředí a jeho transformace v pravěku a středověku. 3. Doba kamenná (paleolit a mezolit), antropogeneze lovecko-sběračských populací. 4. Doba kamenná (neolit a eneolit), zemědělsko-pastevecké populace. 5. Doba bronzová, metalurgie neželezných kovů. 6. Doba železná (halštat a latén), Keltové. 7. Doba římská a stěhování národů, Germáni. 8. Doba hradištní a etnogeneze Slovanů (sídliště, hradiště, pohřební ritus). 9. Středověká kolonizace a vesnice vrcholného středověku (usedlost, dům, plužina). 10. Panská sídla (elity, hrady, tvrze, dvorce). 11. Středověké město (urbanizace, obchod, řemeslo, směna) 12. Duchovní kultura (pohanství, křesťanství, církevní organizace, sakrální architektura)
Literatura
  povinná literatura
 • Podborský, V.:. Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997 (a reedice).
 • Podborský, V. a kol. Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993.
 • Unger J.: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. Hradec Králové 2012.
 • Měřínský,Z. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu,,I-II.,Praha 2002, 2006.
  doporučená literatura
 • Neustupný, E. Metoda archeologie. Plzeň, 2007.
 • Jiráň, L. - Venclová, N. - Janák, V (eds.). Archeologie pravěkých Čech I - VII, Praha 2007-2008.
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005.
 • Le Goff, J. - Schmitt, J.-C. Encyklopedie středověku. Praha 1999.
 • Vařeka, P. Archeologie středověkého domu I, Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, 6. - 15. století. Plzeň.
Výukové metody
Výklad s powepointovou prezentací. Diskuse o probírané látce.
Metody hodnocení
Písemná nebo ústní zkouška. Požadavky ke zkoušce: znalost problematiky v rozsahu přednesené látky a relevantní literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UHVHMBP037