UHVHPPBP39 Dějiny umění

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Dalibor Prix, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 H8
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky poskytují základní vhled do dějin výtvarného umění od počátků výtvarného projevu lidstva do druhé poloviny 20. století, přičemž jsou koncipovány tak, aby studentům historie umožnily uvažovat o výtvarném umění v kontextu dějin kultury.
Výstupy z učení
Student se seznámí se základními vývojovými tendencemi a styly zejména evropského umění a vizuální kultury, a nadto bude schopen samostatně promýšlet problémy týkající se dominantních slohů evropské umělecké kultury, včetně jejich průniků do každodennosti, lépe pochopí vztahy mezi jednotlivými druhy umění (výtvarným, hudebním, literárním)a filosofickými, náboženskými či ideologickými systémy. Důraz přitom bude kladen na prostor českých zemí. Kromě toho bude student inspirován s ohledem na metody historických věd: pochopí, jaké jsou podobnosti a odlišnosti mezi metodami obecného, kulturního a uměleckého dějepisectví.
Osnova
 • 1. Umění v pravěku a starověku 2. Raně křesťanské umění 3. Karolinské, ottonské a předrománské umění 4. Románské umění 5. Gotické umění vrcholného a pozdního středověku 6. Renesance a manýrismus 7. Baroko, barokní klasicismus, rokoko 8. Klasicismus 9. Romantismus, realismus, naturalismus a „programový“ historismus 10. Impresionismus a postimpresionismus, umění okolo roku 1900, secese, moderna 11. Expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus, meziválečné avantgardy a neoklasicistní tendence 12. Umění po druhé světové válce 13. Současné tendence
Literatura
  povinná literatura
 • Kroupa, J. Školy dějin umění: metodologie dějin umění 1. Brno 2007.
 • Pijoan, José a kol. Dějiny umění.1–11. Praha 1977–2000.
 • Dějiny českého výtvarného umění I–VI. Praha 1984–2007.
  neurčeno
 • Simson, Otto von (ed.). Propyläen Kunstgeschichte. 5. Das hohe Mittelalter. Berlin 1972
 • Toman, Rolf a kol. Umění italské renesance. Architektura. Sochařství. Malířství. Kresba. Praha 1996.
 • Toman, Rolf a kol. Románské umění. Architektura, sochařství, malířství. Praha 2006.
 • Bürger, P. Teorie avantgardy. Stárnutí moderny: Stati o výtvarném umění. Praha 2015.
Výukové metody
přednáška, četba, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP39