UHVHPPBP46 Vybrané kapitoly z dějin středověku II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. David Radek, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHPPBP46/A: St 13:05–14:40 M7, D. Radek
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrální seminární kurs bude zaměřen na představení základních problémových okruhů vztahujících se k dějinám českých zemí v období středověku. Zohledněny budou aktuální otázky a trendy v současném medievistickém bádání jako je problém tzv. středoevropského modelu, spory o kosmovský obraz českého státu, otázka vzniku české šlechty nebo problematika ideálního panovníka ve středověkém myšlení. Pozornost bude věnována také otázce husitství, jeho genezi a moderním interpretacím, stejně jako debatám o stavovském modelu vlády. S výše nastíněnými okruhy budou posluchači seznamováni na základě práce s literaturou a dochovanými prameny. Důraz bude kladen především na samostatnou analýzu a práci s prameny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- pracovat s různorodými prameny k českému středověku
- kriticky pracovat s literaturou
- napsat odborný text
Osnova
 • 1. Úvod. Představení základních koncepcí vymezování "českého středověku".
 • 2. Tzv. středoevropský model jako téma dějepisectví
 • 3. Kosmas – tvůrce českých dějin?
 • 4. Správní organizace přemyslovské domény – hradská soustava, služební osady
 • 5. Geneze české šlechty
 • 6. Transformace českých zemí v období vrcholného středověku
 • 7. Vznik městského zřízení
 • 8. Dalimilova kronika jako pramen k poznání šlechtické společnosti
 • 9. Ideální panovník českého středověku
 • 10. Kazatelství jako nový fenomén pozdě středověké společnosti
 • 11. Protoreferomace nebo středověká hereze? K interpretaci husitství
 • 12. Stavovský nebo monarchický model vlády?
 • 13. „Národní“ monarchie pozdního středověku – Jiří z Poděbrad, Matyáš Korvín
Literatura
  povinná literatura
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005.
 • Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha 1997.
 • Wihoda, M. První Česká království, Praha 2015.
 • Šmahel, F. Husitské Čechy. Struktury - procesy - ideje. Praha 2004.
 • Antonín, R. Ideální panovník českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení. Praha 2013.
  doporučená literatura
 • Hoffman, F. Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009.
 • Jan, L. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.
 • Dvořáčková-Malá, D. – Zelenka, J. Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2011.
 • Kalous, A. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král. České Budějovice 2009.
 • Vybíral, Z. Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí. Praha 2005.
 • Šmahel, F. Jan Hus. Život a dílo. Praha 2015.
 • Boubín, J. Česká „národní“ monarchie, Praha 1992.
 • Soukup, P. Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra. Praha 2011.
 • Třeštík, D. Kosmova kronika. Praha 1968.
Výukové metody
Diskuze, rozbor a analýza pramenů a literatury.
Metody hodnocení
Docházka na semináře (75%), vypracování seminární práce na zadané téma, aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP46