UHVM0046 Muzejní a galerijní prezentace I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVM0046/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Hochel
Předpoklady
! UHMM0046 Výběrová přednáška z dějin hmo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty se specifiky muzejní a galerijní prezentace ve srovnání s prezentačními normami instalovaných památkových objektů a jejich vývojem. Seminář ozřejmí zákonitosti kompozice muzejních prezentačních forem ve vztahu k památkovým interiérovým instalacím a s ohledem na aktuální trendy. Pozornost je zaměřena na vymezení památkové interiérové instalace vůči muzejní a galerijní prezentaci, jejich komparaci, diferenciaci a vzájemné kombinace (památková interiérová instalace autentická, umělá nebo náznaková, s muzejními a galerijními prvky). Výuková metoda je založena především na praktických ukázkách vybraných paměťových institucí – muzeí, galerií a instalovaných památkových objektů v České republice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit specifika různých prezentačních forem - muzejních a galerijních výstav a expozic, interiérových instalací na památkových objektech;
- popsat postup při tvorbě výstavy nebo expozice v muzeu či galerii, anebo interiérové instalace na prohlídkové trase památkového objektu;
- kriticky zhodnotit již realizované expozice a výstavy v muzeích a galeriích, interiérové instalace na prohlídkových trasách památkových objektů;
- aplikovat získané poznatky v praxi.
Osnova
 • 1. Muzea, galerie, instalované objekty – úvod do studia.
 • 2. Instalované památkové objekty jako historický pramen.
 • 3. Instalované památkové objekty a jejich zpřístupnění veřejnosti od počátku 19. století do druhé světové války.
 • 4. Instalované památkové objekty a jejich zpřístupnění veřejnosti od poválečné doby do současnosti.
 • 5. Typologie instalovaných památkových objektů I – hrad a zámek.
 • 6. Typologie instalovaných památkových objektů II – vila, pamětní pokoj a objekty lidového stavitelství.
 • 7. Typologie instalovaných památkových objektů III – kostel, klášter a hospitál.
 • 8. Historické prostředí versus výstavy současného umění.
 • 9. Památková interiérová instalace a muzejní prezentace.
 • 10. Památková interiérová instalace a galerijní prezentace.
 • 11. Typologie památkové interiérové instalace.
 • 12. Specializované výstavní projekty na památkových objektech.
 • 13. Specifika prezentace instalovaných památkových objektů.
Literatura
  povinná literatura
 • Beneš, J.:. Muzejní prezentace. Praha, 1981. info
 • Dolák, Jan. Muzeum a prezentace. Bratislava, 2015. info
 • Beneš, J.:. Základy muzeologie. Opava, 1997. info
 • Kolektiv. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Odborné a metodické publikace, sv. 40. Praha: Národní památkový ústav, 2011. info
 • Křížová, K. Šlechtický interiér 19. století v dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek. Praha 1993.
 • Lukášová, E. Zámecké interiéry: pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století. Praha 2015.
 • Kolektiv. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách. Odborné a metodické publikace, sv. 44. Praha: Národní památkový ústav, 2014.
  doporučená literatura
 • Anděl, L. (ed.). Muzea a památková péče: sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference. Havlíčkův Brod 2013.
 • Buriánková, M. - Komárková, A. - Šebek, F. Úvod do muzejní praxe. Asociace muzeí a galerií ČR, 2010. info
 • Hlobil, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha, 2008. info
 • Kesner, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Argo a Národní galerie v Praze, Praha, 2000. info
 • Muzejní výstavní tvorba: sborník přednášek ze semináře 26.-27.6.2007. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008. info
 • Lukášová, E. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů. Praha 2011.
 • Štěpánek, Pavel. Obrysy muzeologie pro historiky umění. Olomouc, 2002. info
 • Uhlíková, K. Národní kulturní komise 1947-1951. Praha 2004.
 • Uhlíková, K. – Jelínková Homolová, D. – Císařová, J. – Uhlík, J. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha 2017.
 • Waidacher, F. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava, 1999. info
 • Knapík, J. - Šopák, P. - Váhala, D. - Olšovský, J. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
 • Dolák, J. Jak vystavovat archeologii. Metodika k tvorbě archeologických expozic. Brno 2018.
 • Šopák, P. a kol. Muzea Českého Slezska. Slovníková příručka. Opava 2014.
 • Pachmanová, M. (ed.). Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha 2018.
 • Dolák, J. Muzea pěti kontinentů. Brno 2020.
  neurčeno
 • Asociace muzeí a galerií ČR, https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový ústav, 1937–dosud, ISSN 1210-5538, https://zpp.npu.cz/index
 • Národní památkový ústav, https://www.npu.cz/cs
 • Sbírky a muzea, Ministerstvo kultury ČR, https://www.mkcr.cz/sbirky-a-muzea-21.html
 • Museologica Brunensia: vědecký recenzovaný muzeologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2012–dosud, ISSN 1805-4722 (print) / 2464-5362 (online), https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/museologica-brunensia
 • Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, Praha: Národní muzeum, 1963–dosud, ISSN 1803-0386, http://emuzeum.cz/muzeum
 • Věstník AMG. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 1991–dosud, ISSN 1213-2152 (Print); ISSN 2464-7837 (Online), https://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Písemný test, docházka na semináře (75%), prezentace v PowerPointu, aktivní přístup.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0046