UHVHMBP020 Dějiny raného novověku II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (přednášející)
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška poskytuje v chronologicko-věcné struktuře přehled dějin českých zemí (Koruna; jednotlivé země – Čechy, Morava, Slezsko, obojí Lužice) v 16. až 18. století v kontextu dějin habsburské podunajské monarchie a mezinárodních vztahů. Orientuje v základních pojmech, periodizaci; představuje stěžejní problémové okruhy vývoje s přihlédnutím ke specifickým rysům dějin daného období (stavovství, konfederační hnutí, modernizace, byrokratizace, centralismus, absolutismus, konfesijní zápasy, zemský stavovský separatismus); připomíná role českých zemí v evropských politických a vojenských zápasech a přispívá k pochopení úlohy habsburské monarchie v kontextu dějin raně novověké Evropy. Seminář seznamuje se základní literaturou a pramennými edicemi k danému období; upozorňuje na stěžejní typy písemných, ikonografických a hmotných pramenů; na vybraných tématech z českých dějin ve středoevropském kontextu naznačuje metody a postupy výzkumu raně novověké problematiky.
Osnova
 • 1. Úvod, periodizace, terminologie, metodické přístupy, prameny, literatura.
 • 2. Územně správní aspekty vývoje českých zemí a střední Evropy v raném novověku.
 • 3. České země v kontextu vývoje habsburské monarchie v předbělohorské době.
 • 4. Politický systém českého předbělohorského státu.
 • 5. Hospodářské a sociální poměry českých zemí v předbělohorském období.
 • 6. Náboženské a kulturní aspekty vývoje v předbělohorském období.
 • 7. Stavovské povstání, jeho porážka a důsledky (OZZ, konfiskace), specifické poměry ve vedlejších zemích.
 • 8. Třicetiletá válka: mezníky, události, osobnosti, dopady na české země a střední Evropu.
 • 9. Proměny politických a náboženských poměrů českých zemí v pobělohorském období; budování panovnického absolutismu.
 • 10. Hospodářské a sociální aspekty vývoje českých zemí ve 2. pol. 17. a v 18. století.
 • 11. České země v kontextu vývoje habsburské monarchie po třicetileté válce a v 18. století.
 • 12. Tereziánské období; války o habsburské dědictví.
 • 13. Josefinismus. Studijní literatura a studijní po raném novověku.
Literatura
  povinná literatura
 • Jirásek, Z. (Ed.). Slezsko v dějinách českého státu. I, II. Praha, 2012. info
 • Macek, J. Jagellonský věk v českých zemích I. - IV. Praha 1992 - 1999. info
 • Pánek, J. – Tůma, O. a kol. Dějiny českých zemí. Praha 2018.
 • Velké dějiny zemí Koruny české. VII. 1526-1618. Praha-Litomyšl 2005.
 • Velké dějiny zemí Koruny české. VIII. 1618-1683. Praha-Litomyšl 2008.
 • Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683-1740. Praha-Litomyšl 2011.
 • Velké dějiny zemí Koruny české. X. 1740-1792. Praha-Litomyšl 2001.
  doporučená literatura
 • Bůžek, V. – Král, P. (eds.). Člověk raného novověku. Praha 2007.
 • Bůžek, V. – Smíšek, R. (eds.). Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740). Praha 2017.
 • Cerman, I. (ed.). Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti. Praha 2016.
 • Čechura, J. České země v letech 1437-1526 II. Praha, 2012. info
 • Čechura, J. České země v letech 1526-1583. Praha, 2008. info
 • Čechura, J. České země v letech 1584-1620. Praha, 2009. info
 • Evans,R.J.W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha, 2003. info
 • Janáček, J. České dějiny: doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Praha, 1971; Díl II. Praha 1984.
 • Stellner, F. a kol. Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha 2006.
 • KOL. AUTORŮ. Dějiny Rakouska. Praha: LN, 2002. ISBN 80-7106-491-2. info
 • Vondra, R. České země v letech 1705 - 1792. Praha, 2010. info
 • Winkelbauer, T. Österreichische Geschichte 1522-1699. Teil I, II. Wien 2003.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní rozprava. Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.