UHVHMBP020 Dějiny raného novověku II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Dr. (cvičící)
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–11:20 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP020/A: Po 11:25–12:10 M8, I. Korbelářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška poskytuje v chronologicko-věcné struktuře přehled dějin českých zemí (Koruna; jednotlivé země – Čechy, Morava, Slezsko, obojí Lužice) v 16. až 18. století v kontextu dějin habsburské podunajské monarchie a mezinárodních vztahů. Orientuje v základních pojmech, periodizaci; představuje stěžejní problémové okruhy vývoje s přihlédnutím ke specifickým rysům dějin daného období (stavovství, konfederační hnutí, modernizace, byrokratizace, centralismus, absolutismus, konfesijní zápasy, zemský stavovský separatismus); připomíná role českých zemí v evropských politických a vojenských zápasech a přispívá k pochopení úlohy habsburské monarchie v kontextu dějin raně novověké Evropy. Seminář seznamuje se základní literaturou a pramennými edicemi k danému období; upozorňuje na stěžejní typy písemných, ikonografických a hmotných pramenů; na vybraných tématech z českých dějin ve středoevropském kontextu naznačuje metody a postupy výzkumu raně novověké problematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen orientovat se v základních i složitějších problémech dějin českých zemí raného novověku (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice; konec 15. - konec 18. století); analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat informace z různých zdrojů týkající se tématu; komparovat dějinné události a souvislosti českých zemí ve (středo)evropském kontextu; písemně i slovně prezentovat s využitím odborné literatury a pramenů vybraná témata z dějin raného novověku.
Osnova
 • 1. Úvod, periodizace, terminologie, metodické přístupy, prameny, literatura.
 • 2. Územně správní aspekty vývoje českých zemí a střední Evropy v raném novověku.
 • 3. České země v kontextu vývoje habsburské monarchie v předbělohorské době.
 • 4. Politický systém českého předbělohorského státu.
 • 5. Hospodářské a sociální poměry českých zemí v předbělohorském období.
 • 6. Náboženské a kulturní aspekty vývoje v předbělohorském období.
 • 7. Stavovské povstání, jeho porážka a důsledky (OZZ, konfiskace), specifické poměry ve vedlejších zemích.
 • 8. Třicetiletá válka: mezníky, události, osobnosti, dopady na české země a střední Evropu.
 • 9. Proměny politických a náboženských poměrů českých zemí v pobělohorském období; budování panovnického absolutismu.
 • 10. Hospodářské a sociální aspekty vývoje českých zemí ve 2. pol. 17. a v 18. století.
 • 11. České země v kontextu vývoje habsburské monarchie po třicetileté válce a v 18. století.
 • 12. Tereziánské období; války o habsburské dědictví.
 • 13. Josefinismus. Studijní literatura a studijní po raném novověku.
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostudium, teoretická příprava, rozbor, kritika a interpretace informačních zdrojů, ústní a textová prezentace vybraných témat.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní rozprava. Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.