UBKKDBP045 Literatura v intermediální perspektivě II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
PhDr. Ondřej Haničák (přednášející)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
PhDr. Ondřej Haničák (cvičící)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs navazuje na předmět Literatura v intermediální perspektivě I a seznamuje s literaturou v intermediální perspektivě v blocích věnovaných postupně otázkám moderního výtvarného umění, moderní hudby a filmu.
Osnova
 • 1. Výtvarné umění 19. století a literatura – beletristické zpracování životopisů slavných umělců, vznik, rozvoj a význam bibliofilie, sběratelství knih a rozvoj ex-libris, literární tvorba a památková péče v 19. století
 • 2. Výtvarné umění 20. století, transpozice motivů z literární sféry, programové texty iniciující vznik výtvarných hnutí, literární salony a jejich vliv na výtvarnou kulturu, rozvoj výtvarné kritiky, vztah literární a architektonické tvorby, nástin jednotlivých směrů a hnutí (secese, expresionismus, kubismus, futurismus, dadaismus, abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce)
 • 3. Vztah hudby a literatury v moderní vážné hudbě
 • 4. Vztah literatury a hudby ve světové a české populární hudbě
 • 5. Hudba v literatuře. Úvodem
 • 6. Hudba v literatuře. Základní problémy
 • 7. Vztah literatury a filmu. Filmová řeč vs. řeč literatury
 • 8. Co je filmová adaptace literárního díla? Modely adaptace
 • 9. Fáze a aspekty adaptace literárního díla
 • 10. Filmová adaptace podle literárních druhů (próza, drama, poezie)
 • 11. K problémům české literatury ve filmu I. (do roku 1960)
 • 12. K problémům české literatury ve filmu I. (do roku 1960)
 • 13. Opakování vybraných problémů – hudba, výtvarné umění a film v éře moderny a postmoderny
Literatura
  povinná literatura
 • LAHODA, V. et al. Dějiny českého výtvarného umění 1890–1938, IV/1–2. Praha: Odeon, 1998.
 • PEČMAN, R. (ed.) Hudba a literatura. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983.
 • SMOLKA, J. et al. Dějiny hudby. Praha: TOGGA, 2001.
 • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
 • BORDWELL, D. - THOMPSON, K. Umění filmu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. info
 • CHATMAN, S. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, 2008. info
 • MRAVCOVÁ, M. Od Oidipa k Francouzově milence. Praha, NFA, 2001. info
  doporučená literatura
 • NOVÁK, R. Hudba jako inspirace poezie. Ostrava: Tilia, 2005.
 • BROWN, C. S. Music and literature. Hanover, London, University Press od New England, 1987.
 • MATHAUSER, Z. K intersémiotické problematice uměleckých druhů. In Uměnovědné studie V. Praha: ÚTDU ČSAV, 1984, s. 67–85.
 • AUJEZDSKÝ, P. Od knížky k televiznímu filmu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1–10. Praha: Odeon, 1982–1987.
 • LÉBL, V. O mezních druzích umění. Nové cesty hudby. Praha 1960.
 • JUNGMANN, S. Hudba přítelkyně. Brno: Schneider, 1997.
 • FUKAČ, J. O mnohoznačnosti vztahu hudba–slovo. In Vokální hudba národů. Brno 1976, s. 55–73.
 • ADORNO, T. W. Úvod do sociologie hudby. Praha: Filosofia, 2015.
 • MACUROVÁ, A. / MAREŠ, P. Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Karolinum, 1993.
 • MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
Výukové metody
Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.
Metody hodnocení
1. Vypracování písemné seminární práce. 2. Vykonání zkoušky v závěru semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.